Bilde: Unsplash, Chris Montegomery

Digitale møter i folkevalgte organer

januar 5, 2021Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Den nye kommuneloven har gitt kommunene og fylkeskommunene utvidet adgang til å holde fjernmøter, og den pågående Covid-19 pandemien har ført til at behovet for gjennomføring av fjernmøter har økt.

Telemarksforsking skal på oppdrag fra KS gjennomføre et FoU‐prosjekt som skal gi kunnskap om de ulike effektene når møtene i folkevalgte organer blir digitale; både muligheter og utfordringer, og tilsiktede og utilsiktede effekter. Prosjektets skal også gi kunnskap om hvordan de politiske prosessene kan innrettes i en framtid der det er grunn til å tro at fjernmøter blir mer vanlig.

Prosjektet startet opp i desember 2020 og skal avsluttes i april 2021. Bent Aslak Brandtzæg er prosjektleder, i tillegg vil Marit Sissel Kvernenes, Erik Magnussen og Halvard Vike bidra inn i prosjektet fra Telemarksforsking