Bent Aslak Brandtzæg

Brandtzæg er forskergruppeleder for kommunal og regional utvikling og temaansvarlig for forskning knyttet til interkommunalt samarbeid og kommunestruktur.

Brandtzæg er utdannet geograf fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg treårig studium i natur- og miljøvernfag ved det som i dag heter Universitetet i Sørøst-Norge.

Brandtzæg har gjennomført en rekke regionale og nasjonale utredninger og evalueringer for et bredt spekter av oppdragsgivere. Utredninger av interkommunale samarbeid omfatter både tjenestesamarbeid og regionrådsamarbeid.

Brandtzæg har videre hatt ansvar for mange kommunestrukturutredninger rundt om i landet, og var medlem av ekspertutvalget som ble satt ned i forbindelse med kommunereformen. Han har gjennomført flere utredninger som har hatt som formål å hente lærdom og erfaringer fra sammenslåingsprosesser. De siste omfattet sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke og fylkessammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag.

Ellers har Brandtzæg nylig gjennomført en utredning om hvordan små kommuner under 3000 innbyggere fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet, en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkmidler og kartlegging erfaringer med digitale møter i folkevalgte organer. For tiden er han prosjektleder for en utredning om lokalpolitikeres arbeidsvilkår.

Innenfor bærekraftig steds- og næringsutvikling har Brandtzæg arbeidet med prosjekter med fokus på natur- og kulturbasert næringsutvikling, bred verdiskaping (miljømessig-, kulturell-, sosial- og økonomisk verdiskaping), innovasjon, lokale og regionale utviklingsprosesser/utviklingsstrategier, landskap, reiseliv, landbruk, virkemiddelpolitikk og forvaltning. Brandtzæg har gjennomført flere evalueringer av miljøpolitiske virkemidler i landbruket og har deltatt i større forskningsrådsprosjekter, bl.a. innen programmene Landskap i Endring og AREAL. Brandtzæg var sentral i arbeidet med følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet (koordinert av Riksantikvaren), og i følgeevalueringen av Naturarven som verdiskaper (et verdiskapingsprogram som ble koordinert av Direktoratet for naturforvaltning). Utvikling av bred verdiskaping som bærekraftig utviklingsstrategi og konkurransefortrinn har stått sentralt i dette arbeidet.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Kostnadsfordeling for interkommunalt samarbeid 25.05.2022
Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer 25.05.2022
Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår 17.03.2022
Utredning av framtidig fylkestilhørighet for Sveio kommune 23.09.2021
Evaluering av vertskommunesamarbeid om barnevern og PPT 20.09.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Geograf
90928268