Rob Lambert / Unsplash.com

Ny rapport om forsøk med kommunalt ansvar for varig tilrettelagt arbeid

oktober 7, 2020Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet. Formålet med tiltaket er å gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne, og gjennom tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

I dag er varig tilrettelagt arbeid et statlig tiltak. I forbindelse med kommunereformen ble det i 2018 satt i gang et forsøk for å teste ut fordeler og ulemper med en ordning hvor kommunene overtar det helhetlige ansvaret for VTA-tiltaket. Telemarksforsking har evaluert forsøk i seks kommuner og sammenlignet ressursbruk og kvalitet med VTA-tiltaket slik det gjennomføres i ordinære forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter.

En første hovedkonklusjon i evalueringen er at VTA-tiltaket i forsøkene fremstår som noe dyrere enn i ordinære tiltaksbedrifter, men dette avhenger av beregningsmåten. Årsaken er at de VTA-ansatte i forsøkene har langt mindre stillingsbrøker enn VTA-ansatte i ordinære tiltaksbedrifter. Kostnadsberegningen avhenger derfor av om vi legger til grunn antall ansatte eller antall stillinger.

En annen hovedkonklusjon er at de ordinære tiltaksbedriftene generelt ser ut til å ha bedre kvalitet på VTA-arbeidet enn det vi finner i forsøkene. Kvalitetsforskjellene finner vi blant annet i arbeidet med å kartlegge VTA-kandidatene og matche kandidater til aktuelle stillinger. Videre har VTA-ansatte i ordinære tiltaksbedrifter en noe større bredde av aktuelle arbeidsoppgaver som tilbys deltakerne. De ordinære tiltaksbedriftene har også bedre muligheter for å gi de VTA-ansatte formelle kvalifikasjoner. Det er imidlertid ingen vesentlige forskjeller i de VTA-ansattes egne vurderinger av arbeidet og arbeidsmiljøet i forsøkene sammenlignet med VTA-ansatte i ordinære tiltaksbedrifter.

Hovedkonklusjonene i evalueringen må ses i sammenheng med at forsøkskommunene langt på vei har bygd opp en ny tjeneste i løpet av forsøksperioden. Det er derfor ikke overraskende at prosessen har hatt preg av en del prøving og feiling. Samtidig har forsøkene også oppnådd resultater i tråd med forventningene på forhånd. For eksempel har tre av forsøkene utviklet et tett samarbeid med dagsentervirksomheten i kommunen, noe som har åpnet for mer fleksible overganger mellom dagsentrene og VTA-tiltaket. Dette var også et av hovedargumentene for forslaget om å overføre tiltaket til kommunene. Forsøket i Stavanger har dessuten vist at det er mulig å bygge opp en mer helhetlig tjeneste rundt VTA-tiltaket. Videre ser vi at forsøkene har åpnet for bruk av flere typer tiltaksplasser. Dette innbefatter kommunale arbeidsplasser i tilrettelagte og ordinære virksomheter, i private virksomheter og hos ordinære tiltaksbedrifter.

Evalueringen er gjennomført av Geir Møller og Erik Magnussen.

Hele rapporten finner du her.