Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden

Prosjektet handler om hvordan tre steder arbeider for å etablere og videreutvikle nye former for samhandling og samskaping. Træna kommune, Bodø kommune og Oslo Hovinbyen v/Bydel Bjerke og endringsinitiatiet «Pådriv» har alle høye ambisjoner når det gjelder mobilisering av hele lokalsamfunnet og ulike aktørtyper i utviklings- og innovasjonsarbeidet, og de høster allerede gode erfaringer. Urban Living Labs (ULL) er en metode for å arbeide med samskaping og innovasjon, og de tre stedene arbeider etter sentrale kjennetegn ved metoden.

Bodø og Oslo ønsker å bli smartere byer hvor teknologi er en del av løsningen for bedre livskvalitet og det grønne skiftet. Bodø har etablert ByLab Bodø som en arena for involvering i utvikling av byen som helhet og en ny bydel på flyplassområdet. I Oslo er Hovinbyen utpekt som et av de største nye utviklingsområdene, og kommunen, herunder Bydel Bjerke, og endringsinitiativet Pådriv arbeider for at dette skal bli et testområde for smarte løsninger blant annet innen sirkulærøkonomi, transport og bedrede levekår. Øykommunen Træna har fokus på at reiselivsutviklingen også skal bidra til en helhetlig stedsutvikling som gjør det attraktivt å bo og arbeide der.

Rapporten fra prosjektet viser hvordan samhandlingsarenaene eller innovasjonsplattformene er organisert og fungerer, hvilke aktører som er involvert og hvilke aktiviteter som har oppstått. Vi får også innblikk i hvilke erfaringer kommunene har gjort seg fram til nå, slik som at metoden fører til mer samarbeid mellom avdelinger i kommunene og med andre aktører som kan bidra aktivt i utviklingen. Samtidig opplever de at regelverk og saksbehandlingsrutiner er en barriere for innovasjon og midlertidig testing av nye løsninger.

Rapporten bygger på tidligere studie om hvordan kunnskapsgrunnlag for samhandlings- og innovasjonsplattformen Urban Living Labs som Telemarksforsking gjennomførte i samarbeid med Design og Arkitektur Norge (DOGA) i 2017. 

Prosjektet har pågått i 2018. Prosjektpartnere har vært Oslo kommune Bydel Bjerke (prosjekteier), endringsinitiativet «Pådriv» v/SoCentral, Træna kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, DOGA og Telemarksforsking (prosjektleder). Prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd gjennom FORKOMMUNE-programmet.

Bakgrunnen for stedenes arbeid med å etablere nye arbeidsformer er at mange av dagens samfunnsutfordringer er svært sammensatte og komplekse, og endringshastigheten høy. Kommuner er i stor grad basert på en inndeling i sektorer og fag, og i mindre grad organisert for å se helheten i utfordrings- og mulighetsbildet. Det er derfor behov for nye måter å samarbeide på som engasjerer bredden av aktører som kan bidra til å identifisere utviklingsmuligheter og realisere omstilling og transformasjon mot bærekraftige samfunn (jf. FNs bærekraftmål). Urban Living Labs (ULL) er en metode som kan svare på behovene for samhandling og endring, og som kan ivareta både økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell bærekraft. ULL er ofte assosiert med utvikling av smarte byer, og erfaringer fra Europa viser at ULL-liknende arenaer skaper ny dynamikk, mer kreativitet og at flere får mulighet til å ta aktivt del i samfunnsutviklingen.

Forfatter

Christine Hvitsand og Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

31.01.2019

Type

Rapport

Rapport

470

ISBN

978--82-336-0202-4

Last ned