Uttrykk, inntrykk, avtrykk

Utredning av ny arbeids- og organisasjonsform for DKS i Innlandet fylkeskommune

Den 1.1.2020 ble Hedmark og Oppland fylkeskommuner, som ledd i regjeringens regionreform, slått sammen til Innlandet fylkeskommune. Før sammenslåingen hadde Hedmark og Oppland ulike organiserings- og forvaltningsmodeller for Den kulturelle skolesekken (DKS), noe som har ført til et behov for å utrede hvilken modell for organisering og forvaltning av DKS som vil være tjenlig i framtiden i det sammenslåtte fylket.

DKS er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur. Kulturtilbudene skal vise hele bredden av kulturuttrykk og være av høy kvalitet, slik at «elevene og skolene gjennom ordningen skal få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag».

Med utgangspunkt i et empirisk materiale basert på både kvantitative og kvalitative data fra dokumentstudier, intervjuer og to elektroniske spørreundersøkelser til DKS-kontakter og kunstnere, og hvilke organisasjonsformer som legger til rette for ulike behov og ønsker som kommer fram der, anbefaler Telemarksforsking i denne rapporten Innlandet fylkeskommune å velge en modell der både forvaltning og praktisk organisering av DKS er lagt til et fylkeskommunalt foretak.

Forfatter

Ola K. Berge og Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

24.02.2020

Type

Rapport

Rapport

537

ISBN

978--82-336-0309-0

Last ned