Samling og utvikling

Utredning av museumssektoren i Møre og Romsdal

Målet for dette prosjektet har vært å vurdere hvorvidt museumssektoren i Møre og Romsdal vil bli faglig og økonomisk styrket av å ha flere konsoliderte museum enn de har i dag og gi anbefalinger for alternative utviklingsmodeller som kunne styrke museumssektoren i fylket. Etter å ha analysert situasjonen med utgangspunkt i gjeldende statlig og regional museumspolitikk og lokale forhold, er vår vurdering at det ikke vil styrke museumssektoren i Møre og Romsdal å ha flere regionmuseer enn tre som nå. For å ytterligere styrke den faglige utviklingen av museumssektoren i fylket anbefaler vi en samlingsbasert utviklingsmodell for regionmuseene. Modellen legger opp til at museene vurderer interne og eksterne samlinger mot de statlige målene: museene reflekterer mangfold og representativitet og museene har bærekraftig samlingsutvikling. Den foreslåtte utviklingsmodellen kan betraktes som en tredje fase av museumsreformen, der blikket flyttes fra organisasjonsstruktur og konsolidering til kulturarven og samlingene. For å samtidig styrke den lokale forankringen og museets plass i lokalsamfunnene, anbefaler vi at museene jobber aktivt ute i lokalsamfunnene med å forklare og kommunisere sine vurderinger i samlingsutviklingen, og at de inviterer til innspill og lokale debatter i kommunene. På den måten blir museene mer synlige lokalt, mandatet og vurderingene deres blir bedre kjent.

Forfatter

Nanna Løkka og Bård Kleppe

Utgitt

06.10.2022

Type

Rapport

Rapport

711

ISBN

978-82-336-0543-8

Last ned