Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner

En sammenstilling av erfaringer

Fylkeskommunen spiller en viktig rolle som regional samfunnsutvikler. Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utredet fylkeskommunens erfaringer med partnerskap og samstyring. I denne rapporten opp-summeres og systematiseres erfaringene, slik at de kan nyttiggjøres i framtidige samarbeidsprosjekter.

Vi mener det er dekning for å kunne si at partnerskap i regi av fylkeskommunen oppfattes som en hensiktsmessig koordine-ringsmekanisme for å løse regionale utfordringer hvor tradisjonelle styringsmekanismer ofte kommer til kort. I rapporten pe-ker vi videre på flere konkrete forhold som bidrar til å fremme velfungerende partnerskap, og forhold som bidrar til å vanske-liggjøre partnerskapsarbeidet. Mye av utviklingen videre vil antakeligvis skje i form av gradvise forbedringer av det som allerede fungerer bra. Overordnet er formålet med utredningen å bidra til økt forståelse av hva som hemmer og fremmer fylkeskommunens sam-funnsutviklerrolle – i skjæringspunktet mellom kommunalt selvstyre og autonomi på den ene siden og statlige sektorinteresser på den andre, og dermed om hvilke grep fylkeskommunen kan ta for å innfri forventningene til samfunnsutviklerrollen.

Forfatter

Geir Magnussen og Erik Magnussen

Utgitt

18.06.2020

Type

Rapport

Rapport

546

ISBN

978--82-336-0328-1

Last ned