Når verden snurrer, så snurrer vi med

Gjennomgang og systematisering av internasjonal virksomhet på scenekunstfeltet

Rapporten ”Når verden snurrer, snurre vi med”, er resultatet av Telemarksforskings gjennomgang av UDs reisestøtteordning for scenekunst, administrert av Danse- og teatersentrum. Norsk scenekunst har i de siste årene vært i en rivende utvikling, ikke minst med tanke på økt internasjonal virksomhet. Vår konklusjon er at reisestøtteordningen har bidratt til dette og i hovedsak er vellykket.

Målsettingen med prosjektet har vært å gå gjennom og systematisere innholdet i et utvalg rapporter fra kunstnere som har fått UDs reisestøtte, for så å se etter mønster og trender som kan ha relevans og interesse i det videre arbeidet med internasjonalisering på scenekunstfeltet. Det har videre blitt gjennomført 10 kvalitative intervjuer med informanter fra feltet, for å støtte opp under og komplettere funn fra rapportene.

Generelt er de fleste av kunstnerne som rapporterer svært positive til aktiviteten å gjestespille i utlandet, til tross for at det blir påpekt at dette er både arbeidskrevende og kostbart. Gjennomgangen viser også at ordningen virker å ha stor legitimitet i det norske scenekunstfeltet. I tillegg er internasjonale arrangører positive til ordningen, som de mener er et viktig ledd i posisjoneringen av Norge som en attraktiv partner på det internasjonale scenekunstmarkedet. Vår konklusjon er derfor at støtteordningen fungerer godt og etter intensjonen er vellykket. Med tanke på fremdeles profesjonalisering og internasjonalisering av norsk scenekunst, vil det være fornuftig å videreføre støtten.

Forfatter

Ola K Berge

Utgitt

01.12.2009

Type

Notat

Notat

55 - 2009

ISBN

978-82-7401-335-3

Last ned flag