Lønnsomhet og kapitalstrukturer i private barnehager 2019

Rapporten dokumenterer analyser av lønnsomhet, kapitalstrukturer og uttak av verdier fra barnehagesektoren. Vi studerer utvikling over tid i perioden 2014 til 2019 og forskjell mellom ulike kategorier av barnehager og aktører i det private barnehagemarkedet.

Tallene viser at lønnsomheten i barnehagesektoren har gått ned fra 2018 til 2019. Det er en tydelig effekt av bemanningsnormene som ble innført i august 2018, med frist for gjennomføring et år etter. Normene setter et minstekrav til grunnbemanningen i barnehagene, og reduksjonen i lønnsomhet er størst for de barnehagene som hadde lav bemanning i forkant av normene. Det er tall for perioden 2014 til 2019 som er analysert, og vi vil følge utviklingen videre etter hvert som nye årganger av regnskapene blir tilgjengelige.

Lønnsomheten varierer mellom ulike typer av barnehager, med høyest lønnsomhet i de store konsernene og lavest lønnsomhet blant de ideelle. Det er også tydelige forskjeller i kostnadssammensetningen, hvor store konsern samlet sett har noe lavere lønnsutgifter enn gjennomsnittet av barnehager, men høyere utgifter til bygg. Ideelle barnehager og barnehager som er selvstendige aksjeselskaper har ganske lik kostnadsprofil, med høye lønnsutgifter og lave utgifter til bygg.

Vi har også studert balanseregnskapene fra foretakenes rapportering til Brønnøysundregistrene. Disse viser at sektoren over tid har økt egenkapitalandelen ved at overskuddene i stor grad beholdes i barnehagene. Samtidig har også gjelden økt i deler av sektoren som følge av lånefinansierte oppkjøp og bygging av nye barnehager.

De siste årene har det vært store salg av barnehageeiendommer. Dette bidrar til lavere gjeld og finanskostnader, men høyere husleie. Salg av barnehager og eiendommer er de største kildene til verdiuttak fra sektoren.

 

 

Forfatter

Emil C. Bjøru, Rolf Røtnes, Jonas Måøy og Trond Erik Lunder

Utgitt

17.09.2021

Type

Rapport

Rapport

621

ISBN

978--82-336-0430-1

Last ned