Kulturutgifter i kommunene

I dette prosjektet presenterer vi statistikk fra Kostra som viser diverse utviklingstrekk for kommunenes utgifter samt brukerbetalinger/salgs- og billettinntekter m.v. innenfor kulturområdet. Vi etablerer også en økonometrisk modell for å analysere hvordan kommunenes prioriteringer av kulturområdet – og de ulike underområdene innenfor kulturfeltet som bibliotek, kulturskoler, idrett m.v. – avhenger av utvalgte kjennetegn ved kommunene. Vi fokuserer særlig på sammenhengen mellom kommunenes frie inntekter og prioriteringen av kultursektorene, men studerer også effekter av øremerkede tilskudd, brukerbetalinger/gebyrer og andre salgsinntekter, samt demografiske og politiske kjennetegn ved kommunene. Både den beskrivende statistikken og den økonometriske modellen gir ny og oppdatert kunnskap om kommunenes allokering av ressurser til ulike kulturformål.

Forfatter

Lars Håkonsen og Knut Løyland

Utgitt

15.04.2013

Type

Rapport

Rapport

301

ISBN

978-82-7401-525-8

Last ned