Kulturell berikelse – politisk besvær

Kulturell berikelse – politisk besvær

Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000–2019

Rapporten Kulturell berikelse – politisk besvær beskriver og analyserer utviklingen av politikken overfor de norske nasjonale minoritetene de siste 20 årene. Den skisserer videre hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover.

Rapporten skal inngå i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) arbeid med en stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Gjennomgangen har hatt fokus på tre områder: dialogformer/-arenaer mellom sentrale myndigheter og nasjonale minoriteter, tilskuddsordninger, samt KMDs samordningsrolle på feltet.

Rapporten foreslår flere tiltak framover, bl.a. at

  • det bør vurderes å opprette et direktorat for de nasjonale minoritetene
  • det bør utvikles konkrete mål for politikken overfor den enkelte minoritet
  • terskelen for å oppsøke minoritetenes egne institusjoner og representanter for minoritetene må senkes
  • dialogarenaen Kontaktforum bør avvikles i sin nåværende form og erstattes eller suppleres med bilaterale møter mellom KMD og representanter/organisasjoner innen de enkelte minoritetene

Til sist foreslås det å sette i gang et kartleggingsarbeid om kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter i kommunene og fylkeskommunene, med sikte på å få på plass langsiktige tiltak for å følge opp de forpliktelsene kommunen har.

Forfatter

Ola K Berge, Åsne Dahl Haugsevje og Nanna Løkka

Utgitt

18.03.2020

Type

Rapport

Rapport

490

ISBN

978--82-336-0242-0

Last ned