Ikke noe TikTok, digital didaktikk, takk

Kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte ved bruk av digitale medier under koronapandemien

Som følge av koronapandemien, stengte norske skoler – kulturskoler inkludert – fysisk ned våren 2020. Kulturskolene gikk raskt i gang med å rigge seg for digital undervisning. Dugnadsånden rådet, og mange fikk en svært bratt læringskurve for bruk av ny teknologi. Koronapandemiens potensial for å snu opp ned på undervisningshverdagen, og særlig dens innvirkning på bruken av digitale medier, plattformer og hjelpemidler, danner utgangspunktet for denne studien av kulturskolen. Konkret var prosjektets mandat å samle erfaringer fra bruk av digitale medier i kulturskole under pandemien, og drøfte ulike konsekvenser av slik bruk både på kort og lang sikt.

Da koronaviruset rammet, var kulturskolen i hovedsak uforberedt. Nettopp dette åpnet for en frihet til å teste ut løsninger og praksiser man ellers kanskje ville holdt tilbake. Dermed fikk man testet ut nye metoder og verktøy raskere enn ellers, og innovasjonsgraden i feltet steg merkbart. Samtidig førte dette til at både utfordringer og muligheter ved digital undervisning kom ganske klart til syne.

En viktig erfaring, som kommer tydelig fram i datamaterialet, er at aktørene i feltet nok har sett digital undervisning mer som en kriseløsning enn som noe som vil overta for tradisjonell undervisning på sikt. Hele 86 % av elevene og deres foresatte svarer f.eks. at de håper de ikke skal fortsette å bruke digitale verktøy i undervisningen hvis de ikke må. 64 % er helt eller ganske enig i at de lærte mindre med digital undervisning. Samtidig kjennetegnes holdningene både blant elever og foresatte, lærere og rektorer av en betydelig ambivalens. Rektorene er på den ene siden skeptiske til digital undervisning i form av fjernundervisning, f.eks. på Teams. På den andre siden er de også åpne for å benytte slike verktøy i framtiden. 79 % av rektorene svarte at de er helt eller ganske enig i at de vil bruke digitale verktøy også etter koronaen. 49 % tror at de kan nå flere elever med slik undervisning, mens 51 % mente at de kan gi noen elever bedre undervisning med digitale verktøy. Samtidig er 77 % av rektorene bekymret for at elevene ved kulturskolen vil kunne falle av dersom for mye av tilbudet blir digitalt.

Likevel er det vanskelig å se for seg en kulturskole i framtida som opererer helt adskilt fra den digitale hverdagen som i stadig større grad preger våre liv – pandemi eller ei. Det åpner opp for at man også innenfor kulturskolen må ta digitale medier og plattformer på alvor, også de som bygger på eller tilrettelegger for ikke-fysisk tilstedeværelse. Vi avdekker dermed behov for det vi har valgt å kalle en digital didaktikk, dvs. en didaktikk tilpasset nye måter å tenke undervisning på der digitale medier, hjelpemidler og plattformer står sentralt. Rapporten utforsker det mulighetsrommet som ligger i en digital didaktikk og presenterer avslutningsvis 10 anbefalinger for gode prosesser for digitalt utviklingsarbeid i kulturskolen.

Forfatter

Ola K Berge, Åsne Dahl Haugsevje og Øyvind Johan Eiksund

Utgitt

06.05.2021

Type

Rapport

Rapport

618

ISBN

978-82-336-0426-4

Last ned