Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger

Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger

Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i Nye Stavanger

Telemarksforsking har utarbeidet fire ulike framtidsbilder som grunnlag for samfunnsutviklingen iNye Stavanger kommune, som vil bestå av nåværende Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner. Framtidsbildene og anbefalinger om hva kommunen bør gjøre for å skape utvikling og vekst skal være et grunnlag for en videre diskusjon om visjoner, verdier og samfunnsmål for den nye kommunen.  

Her vil vi oppsummere det vi mener er de viktigste grepene for å utvikle kommunen:

1.      Felles mål!

Bli enige om målet og jobb sammen mot et felles mål. Dette er nærmest en selvfølgelige, men er både viktig og vanskelig å få til i praksis. Motivasjonen for å delta og engasjere seg er gjerne knyttet til at utviklingen oppleves som meningsfull, og at den enkelte bidrar til et felles mål. For å lykkes er det avgjørende å vite hvorfor vi gjør det vi gjør.

2.      Gi slipp!

Endring krever ressurser. Det er mange aktører og ressurser i et lokalsamfunn som kan bidra i samfunnsutviklingen, og nærmest venter på å bli tatt i bruk. Samskaping innebærer at alle samfunnsaktørene får en aktiv og likeverdig rolle i hele utviklingsprosessen. Samskaping er nærmest blitt et magisk ord i kommunesektoren. Det er ikke nytt at kommunen samarbeider med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Det nye er at både kommunen, innbyggerne, frivilligheten og næringsliv må omdefinere sin rolle. Vi er alle kommunen. Kommunen må tørre å slippe de andre aktørene til i prosessene og ha en åpen holdning når initiativet kommer fra andre aktører.

3.      Skap tillit!

Faktorer som tillit og samarbeids- og endringskultur må tas på alvor. Å legge til rette for en god samarbeids- og endringskultur er avgjørende for å kunne lykkes med alle de øvrige tiltakene som er nødvendige for å få til utvikling og vekst i tråd med målene den nye kommunen setter seg. Et bedre tillitsnivå vil kunne gjøre den nye kommunen mer attraktiv, og det vil også gjøre at de tiltakene som planlegges og gjennomføres virker raskere og bedre. Tillit kan ikke vedtas, den må opparbeides og utvikles over tid. Våre erfaringer fra en rekke kommunesammenslåingsprosesser er at stikkord som raushet, respekt, tillit og ærlighet trekkes fram som suksessfaktorer.

4.      Bare gjør det!

Kommunen må ha evne til å reagere raskt og utnytte positive muligheter i næringslivet. Flaks og tilfeldighet spiller en stor rolle for kommuners attraktivitet, men hardt arbeid er også et element. Det betyr at kommunens evne til å reagere på mer eller mindre tilfeldige hendelser og muligheter som dukker opp, er viktig. At Stavanger kommune i sin tid ble oljehovedstaden i Norge er vel nettopp et eksempel på dette. Nye Stavanger må ta utgangspunkt i sine eksisterende fortrinn og skape endringer som enten er helt annerledes enn andre, eller mer kraftfulle.

Forfatter

Solveig Svardal, Knut Vareide og Ailin Aastvedt

Utgitt

12.12.2018

Type

Rapport

Rapport

445

ISBN

978--82-336-0163-8

Last ned