Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Sluttrapport fra følgeevaluering

Dette er sluttrapporten i følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet.

Kommunene Røyken, Nøtterøy og Alta gikk våren 2016 inn i forsøksordning med kommunal overtakelse av statlige oppgaver innen barnevernet. Rapporten oppsummerer prosjekterfaringene og relaterer disse til den vedtatte barnevernsreformen. Sluttrapporten for prosjektet kommer våren 2020.

Deloitte og Telemarksforsking har samarbeidet om denne evalueringen, som gjennomføres med Barne- og familiedepartementet som oppdragsgiver.

Forfatter

Kristina Overn Krohn, Helga Rognstad og Trond Erik Lunder

Utgitt

19.05.2020

Type

Rapport i ekstern rapportserie

Last ned