Evaluering av verdsarvsatsinga Vestnorsk fjordlandskap

Forslag til ny «forskrift om tilskot til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdsarvområda Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap» vil innebere endringar i oppgåvefordeling og roller i forvaltninga. Den viktigaste endringa er at forvaltningsansvaret blir overført frå fylkesmannen til kommunane. I samband med dette har det vore ønskeleg å gjennomføre ei evaluering av forvaltninga av tilskotsordninga og peike på forbetringspunkt og viktige omsyn som må takast i vare når ordninga blir kommunal.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

04.02.2020

Type

Rapport

Rapport

533

ISBN

978--82-336-0291-8

Last ned