Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger

Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020

Temaet for denne rapporten er barns grad av medvirkning og innflytelse på spørsmål om bosted, bosteds- og samværsordningen og faktisk samvær i familier hvor foreldrene ikke bor sammen. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2020. Resultatene viser at barns medbestemmelse og påvirkning på disse spørsmålene har økt siden 2012. Det er likevel 63 prosent av barna som ikke har medbestemmelse når det kommer til bosted og bosteds- og samværsavtalen. Langt flere barn har medbestemmelse hva angår faktisk samvær. Grad av medbestemmelse og påvirkning øker med alder. Foruten alder, blir barns grad av påvirkning influert av hvorvidt foreldrene har lite konflikter og er fornøyde med ordningen seg imellom. Barn som bor hos mor, og som har foreldre med mye konflikt og lang reisevei, har generelt mindre medbestemmelse og påvirkning.

Forfatter

Tanja Askvik, Evelyn Eriksen, Signe Vrålstad, Monica Bjerklund, Gry Mette D. Haugen og Geir Møller

Utgitt

24.01.2023

Type

Rapport

Rapport

720

ISBN

978-82-336-0557-5

Last ned