Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen

Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020

Temaet for denne rapporten er omfanget av ulike bosteds- og samværsløsninger for foreldre med fel-les barn som ikke bor sammen. Den ser også på endringer over tid og hva som kjennetegner foreldre som velger ulike løsninger. Analysene baserer seg på en spørreundersøkelse som SSB gjennomførte i 2020 til et utvalg foreldre. Resultatene viser at omfanget av foreldre som velger delt bosted for bar-net har økt over tid. Samtidig har andelen som bor fast hos mor gått ned. Foreldre som har en etab-lert og likestilt relasjon i bunn har større sannsynlighet for å velge delt bosted enn de som har en mer kortvarig og løs relasjon til hverandre. De som har delt bosted har også mer samvær i hverdagen og i ferier. Blant de som praktiserer fast bosted for barnet er det en betydelig andel som ser lite til barnet, sjeldnere enn én gang i måneden. Denne gruppen har også færre samværsdager og mindre feriesam-vær, særlig der konfliktene er store og det er lang reisevei mellom foreldrene.

Forfatter

Signe Vrålstad, Geir Møller, Evelyn Eriksen, Gry Mette Dalseng Haugen, Tanja Askvik og Monica Bjerklund

Utgitt

24.01.2023

Type

Rapport

Rapport

717

ISBN

978-82-336-0554-4

Last ned