Foto: iStock

Flere barnehager eies og drives av de store kjedene

mai 13, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Vi presenterer et notat om utviklingen i barnehagesektoren på et seminar på Stortinget 13. mai.

Telemarksforsking har utarbeidet et notat om utviklingen i barnehagesektoren, hvor en stadig større del av barnehagene eies og drives av de store kjedene. Notatet blir lagt fram på et seminar på Stortinget 13.5.19. Temaet er også aktuelt med tanke på den pågående høringen om endringer i barnehageloven.

Notatet diskuterer bakgrunnen for denne utviklingen og hvilke konsekvenser den kan ha for barnehagesektoren. Analysen tar utgangspunkt i målsettingene for barnehagesektoren og de virkemidlene som barnehagemyndighetene har til rådighet. Særlig diskuteres utviklingen opp mot målene om kvalitet og mangfold som ble formulert i forbindelse med barnehagereformen.

Veksten i antall kjedetilknyttede barnehager kan sees som en naturlig konsekvens av økte krav til profesjonalisering i sektoren. Enkeltstående barnehager kan i mange tilfeller ha for liten administrativ kapasitet til å møte stadig nye krav om rutiner og rapporteringer. Kjedene kan derimot sentralisere de administrative ressursene og utnytte disse mer effektivt. Flere av kjedene har også egne programmer for kvalitetsutvikling.

Samtidig er det flere potensielle utfordringer knyttet til store og ressurssterke eiere, som dagens system ikke er egnet til å håndtere. Et sentralt virkemiddel i styringen av sektoren er fritt brukervalg og konkurranse mellom barnehagene, men høye overskudd i deler av sektoren tyder på at det eksisterer markedssvikt. Barnehager som bruker lite ressurser på barnehagedrift, blir ikke nødvendigvis valgt bort av foreldrene. Myndighetene har videre laget reguleringer som skal sikre kvaliteten dersom markedet svikter. Disse reguleringene utfordres av at kjedene har en mer komplisert finansiell struktur som er vanskeligere å kontrollere. De har større juridiske og interessepolitiske ressurser enn enkeltstående barnehager, i noen tilfeller også om en sammenligner med kommunene.

Store eiere kan altså ha både positive og negative effekter på barnehagesektoren. Det bekymringsverdige er at de private eiernes egne motiver for barnehagedrift kan være avgjørende for hvilke effekter som dominerer. Ytterligere tiltak for å regulere kvaliteten kan bli nødvendig, men kan også gå på bekostning av mangfoldet i sektoren.

Notatet er skrevet av seniorforsker Trond Erik Lunder etter forespørsel fra, og med delfinansiering fra, Aksjonsgruppen for enkeltstående barnehager.