Trond Erik Lunder

Lunder har statistiske analyser som spesialfelt og arbeider med problemstillinger innen kommunal tjenesteyting og statlig styring av kommunene. Tematiske hovedinteresser er statlig finansiering av kommunene og den offentlige styringen av barnehagesektoren.

Han har ph.d i samfunnsøkonomi fra NTNU i 2015, med cand.oecon fra Universitetet i Oslo.

 

Lunders doktorgradsavhandling omhandler statlig styring av kommunene, et tema som i mange år har vært et viktig forskningsfelt hos Telemarksforsking.

Hovedinteressen innen temaet barnehage er den offentlige styringen av barnehagemarkedet og de effektene dette rammeverket har for utviklingen av sektoren. Telemarksforskings kunnskap om barnehagesektoren er bygget opp gjennom en rekke prosjekter for lokale og statlige myndigheter hvor Lunder har vært en sentral medarbeider.

Prosjekter

Publikasjoner

Startlån 04.05.2023
Kostnader i barnehagene 2021 16.03.2023
Kommunal administrasjon i storbyene 12.01.2023
Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024 02.12.2022
Nasjonale satser til private barnehager i 2023 06.10.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Samfunnsøkonom Ph.d
95859209