Foto: Alexey Topolyanskiy, Unsplash

To av tre kommuner får synkende folketall i fremtiden

november 6, 2020Evalueringer og utredninger Regional utvikling

Telemarksforskings beregninger av framtidig befolkningsutvikling i kommunene i Norge viser at omtrent to av tre kommuner vil få nedgang i folketallet i de neste 20 årene. Distriktskommunene vil samlet sett få sterk nedgang i folketallet. Telemarksforskings beregninger viser en helt annen og langt mer dramatisk nedgang i distriktene enn SSBs framskrivinger.

Telemarksforsking har utviklet en egen modell som framskriver utviklingen i folketallet i kommunene med bruk av ulike scenarier. I kartet (figur 1) kan vi se resultatet fra vårt nøytrale scenario. I dette scenariet har alle kommunene en utvikling i tråd med sine strukturelle betingelser for vekst. Telemarksforsking legger til grunn den samme utviklingen i innvandring til Norge, fruktbarhet og dødelighet som SSBs hovedalternativ. Forskjellen er at vi beregner flyttetallene etter en annen metode. I dette scenariet vil 7 av 10 kommuner få nedgang i folketallet fra 2020 til 2040.

I det vi kaller vårt historiske scenario tar vi også med i beregningene at noen kommuner har hatt bedre flyttetall eller arbeidsplassvekst enn beregnet i de foregående ti årene og framskriver denne tendensen. Det fører til at distriktskommuner som Gamvik, Hemsedal og Frøya får framskrevet vekst i folketallet. I dette scenariet vil fremdeles omtrent to av tre kommuner få synkende folketall fram til 2040.

Telemarksforskings scenarier skiller seg sterkt fra SSBs hovedalternativ i deres siste framskriving fra 2020. I dette alternativet vil de fleste kommunen få vekst i folketallet og bare 133 av 356 kommuner nedgang i folketallet mellom 2020 og 2040.

Forskjellen mellom Telemarksforsking og SSBs framskrivinger er spesielt store for de minst sentrale kommunene. I figur 2 har vi vist de ulike framskrivingen for kommunene i sentralitetsklasse 6, det vil si i 113 kommunen med lavest sentralitet ifølge SSBs sentralitetsindeks. SSB har i sin framskriving at befolkningsnedgangen i de minst sentrale kommunene skal stoppe opp i 2025 og at disse kommunene skal få en svak vekst i folketallet mellom 2025 og 2040. Fra 2020 til 2040 vil nedgangen i folketallet i sentralitetsklasse 6 blir på mindre enn én prosent ifølge hovedalternativet til SSB.  I våre scenarier har vi en nedgang i folketallet på 18 prosent i vårt nøytrale scenario og 14 prosent i det historiske scenariet.

Det er altså dramatiske forskjeller på de fremtidsbildene som blir tegnet for distriktene i SSBs framskriving og Telemarksforskings scenarier. Ifølge SSB skal befolkningsnedgang i distriktene stoppe opp. Ifølge Telemarskforsking står vi foran en dramatisk nedgang i folketallet i distriktene og langt sterkere aldring i befolkningen enn SSB framskriver. Siden SSBs framskrivinger ligger til grunn for både politikkutforming og planlegging er det viktig at disse er så gode som mulig. Vi mener at SSBs framskriving gir et alt for rosenrødt bilde av framtiden i distriktene.

Her kan du se Telemarksforsking og SSB legge fram sine framskrivinger i et webinar i regi av Distriktssenteret.

For mer informasjon: Les artikkelen her og se den regionale analysen for kommunene i sentralitetsklasse 6