Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er seniorforsker innen helse, velferd og utdanning. Hun har over tjue års erfaring med forskning, vitenskapelig publisering, formidling, undervisning og veiledning innen vitenskapsteori og metode, pedagogikk, barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, sosialt arbeid, barnevern, psykososial helse blant barn og unge, psykisk helsearbeid og flerkulturelt arbeid. Hun har erfaring både fra forskning i norsk kontekst og internasjonale forskningsprosjekter i regi av EU. I tillegg har hun bred kompetanse på veiledning av profesjonsutøvere innen profesjonsrelaterte emner. Hennes forskningsinteresser er bl.a. vold, psykososial helse, diagnoser, oppvekst og familie, fattigdomsproblematikk, frafall i videregående opplæring, barnehagen, urfolksforskning/samisk forskning og livsmestring. Hun er prosjektleder i det nasjonale barnehageprosjektet: Samiske barnehager som helsefremmende arena i 2019-2020. Prosjektet er finansiert av Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helse og rus (SANKS). Hennes dr.philos prosjekt omhandler barnehagens speiling og synliggjøring av moderne familieformer, og handler om norske solomødres møte med barnehagen.

Prosjekter

Publikasjoner

Livsmestring i den samiske barnehagen 28.12.2020
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom 12.08.2019
Seniorforsker og dosent i spesialpedagogikk
E-post: Monica.Bjerklund@tmforsk.no Tlf.: 459 10 844 (privat 48 05 47 01) Last ned CV