Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er forskergruppeleder innen helse, utdanning og velferd. Hun er seniorforsker.

Bjerklund har over tjue års erfaring fra universiteter og høgskoler, hvor hun har vært dosent i spesialpedagogikk. Der har hun arbeidet med forskning, vitenskapelig publisering, formidling, undervisning og veiledning innen vitenskapsteori og metode, pedagogikk, barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, sosialt arbeid, barnevern, psykososial helse blant barn og unge, psykisk helsearbeid og flerkulturelt arbeid. Hun har erfaring både fra forskning i norsk kontekst og internasjonale forskningsprosjekter i regi av EU. I tillegg har hun bred kompetanse på veiledning av profesjonsutøvere innen profesjonsrelaterte emner.

Hennes forskningsinteresser er bl.a. folkehelsearbeid, psykososialt arbeid, helse, diagnoser, oppvekst og familie, sosioøkonomiske levekår, kulturell bærekraft, vold og overgrep i asylmottak, mangfold, inkludering, frafall i videregående opplæring, helsefremmende arbeid i barnehagen, kvalitet i barnehagen, barnehageeiere, urfolksforskning/samisk forskning og livsmestring.

Hun er prosjektleder i det nasjonale barnehageprosjektet: Samiske barnehager som helsefremmende arena i 2019-2022. Prosjektet er finansiert av Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helse og rus (SANKS).

Hennes dr.philos prosjekt omhandler barnehagens speiling og synliggjøring av familiemangfold.

Prosjekter

Publikasjoner

Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen 24.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger 24.01.2023
Language revitalization in Sámi Early Childhood Education and Care institutions 30.09.2022
Se flere publikasjoner
Forskergruppeleder i helse, velferd og utdanning
459 10 844 (privat 48 05 47 01)