Vi har fått en ny doktor

november 17, 2022 Kommunal og regional utvikling

Hanna Nyborg Storm disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Cultural Institutions and attractiveness – How cultural institutions contribute to the development of regions and local communities». Vi har intervjuet henne.

Gratulerer med en særs vel overstått disputas, hvordan føles det?

Det føles veldig tilfredsstillende. Selv om det har vært et mangeårig arbeid, skjedde alt veldig fort fra det tidspunktet jeg fikk komiteens vurdering til selve disputasen ble avholdt. Så jeg har ikke helt fått tid til å la det synke inn.

 

Kan du fortelle litt om prosjektet ditt?

Målet med avhandlingen har vært å undersøke kulturinstitusjoners rolle i utviklingen av regioner og lokalsamfunn. Avhandlingen består av tre artikler som tilnærmer seg konseptet på ulike måter. Én artikkel ser på sammenhengen mellom etablering av norske kulturhus og utvikling av kommuners attraktivitet i form av flere innbyggere. En annen ser på hvordan etableringen av de samme kulturhusene har endret prioriteringene i den lokale kulturpolitikken, samt hvordan det har påvirket tilbudet av kulturgoder og -tjenester i lokalsamfunnene. Den siste bruker danske teater som case for å studere hvilke ulike typer verdier som kulturinstitusjoner bidrar med for brukere og ikke-brukere.

Hva fant du ut?

Overordnet så finner jeg at de instrumentelle verdiene, hvor kultur blir gjort til et middel for å oppnå andre samfunnsmål, ved kulturinstitusjoner er begrenset. Dette virker i hvert fall å være tilfelle når det gjelder kulturinstitusjonenes bidrag til vekst i form av flere innbyggere. Det sterke fokuset på økonomiske vekst synes å ha overskygget andre kulturpolitiske mål knyttet til blant annet dannelse, inkludering og mangfold. Ut fra et velferdsperspektiv bør ikke det offentlige støtte aktiviteter som i hovedsak fremmer private goder og økonomisk vekst i samfunnet, men heller aktiviteter som bidrar til størst kulturell og sosial verdi. Avhandlingen viser imidlertid at det er det motsatte som har skjedd. Dette er noe som bør gi grunn til bekymring, og et tema som bør undersøkes videre. Gjennom avhandlingen argumenterer jeg for behovet for et bredere fokus både i kulturpolitikken og i utformingen av nye studier.

Hva slags data har du brukt?

Alle artiklene i avhandlinger er basert på kvantitative data og økonometriske analyser. I to av artiklene har jeg brukt registerdata samt data om norske kulturhus. I den siste artikkelen bruker jeg data fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført i Danmark og som handler om verdsetting av danske teater.

 

Hva er det viktigste du har lært gjennom arbeidet med avhandlingen?

Jeg har lært mye om metode og hvordan man designer et forskningsprosjekt. Jeg har også fått ny kunnskap om hvordan jobbe akademisk og for en internasjonal målgruppe, som skiller seg noe fra den anvendte forskningen vi vanligvis jobber med på Telemarksforsking.

 

Hva skal du gjøre nå?

Jeg forsetter å jobbe som forsker på Telemarksforsking. Arbeidshverdagen blir nok ikke veldig forskjellig, men jeg skal jobbe mer på «vanlige» oppdragsprosjekt. Arbeid med en avhandling kan til tider oppleves som nokså ensomt, så jeg gleder meg til å jobbe mer i team.

 

Om Hanna og avhandlingen

Hanna Nyborg Storm har en mastergrad i Økonomi og Ressursforvaltning fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Hennes doktorgradsprosjekt har vært tilknyttet Department of Strategy and Innovation ved Copenhagen Business School.

Hovedveileder for Storm har vært professor Trine Bille ved Department of Management, Politics and Philosophy ved CBS. Biveileder var professor Hans Christian Kongsted, Departement of Strategy and Innovation ved CBS.

Komiteen som vurderte arbeidet ble ledet av førsteamanuensis Mark Lorenzen (Departement of Strategy and Innovation ved CBS). 1. opponent var førsteamanuensis Joanna Woronkowicz (O’Neill School of Public and Environmental Affairs ved Indiana University) og 2. opponent var professor Hans Kjetil Lysgård (Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger ved Universitetet i Agder).

Storm jobber nå som seniorforsker ved Telemarksforsking i Bø. Storms prosjekter og publikasjoner utført ved Telemarksforsking, finner du her.