Charlotte Sørensen under sin disputas Charlotte Sørensen under sin disputas

Vi har fått en ny doktor!

desember 1, 2023

Charlotte Sørensen disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Annektering og identitetsforsterkning: En casestudie om internasjonalisering av høyere utdanning» ved Karlstads Universitet. Disputasen fant sted på Høyskolen i Østfold. Vi har intervjuet henne.

Gratulerer med en særs vel overstått disputas, hvordan føles det?

Bra på alle måter.

Kan du fortelle litt om prosjektet ditt?

Jeg har forsket på høyskole- og universitetssektoren og de forandringer som skjer når en høyskole vil bli universitet. Primært har jeg undersøkt populære og moderne organisasjonsideer og strategier som internasjonalisering – og sett på hva som skjer når de kommer inn i en universitetsorganisasjon. Jeg har forsket på hva som skjer når ledere bruker strategier for å endre organisasjonen.

Hva fant du ut?

Jeg fant at universitet og høyskoler ligner mer og mer på andre organisasjoner, det kalles organisasjonsgjøring. Den posisjonen som universitets- og høyskolesektoren hadde tidligere, som en institusjon med høy status og spesielle vilkår, har endret seg og blitt likt alle andre organisasjoner. Det har for eksempel vist seg gjennom endring av logoer og ved at ledelsen blir mer opptatt av å levere resultater.

Videre, fant jeg at akademikerne reagerer med lojalitet og motstand på ledelsens strategier. De ansatte slutter ikke selv om de er misfornøyde med ledelsen. Lojalitet betyr at de forblir i organisasjonen fordi de har en binding. Dette fører til at de yter motstand. Motstanden skjer gjennom identitetsforsterkning, altså de blir mer opptatt av egen identitet og verner denne mot endringsforsøk fra ledelsen. For eksempel bruker akademikerne diskursiv motstand, humor og ironi og profesjonsforsterkning som motstandsformer.

Hva slags data har du brukt?

Dokumentanalyse av stortingsdokumenter, lokale dokumenter og logo, samt intervjuer med akademisk ansatte ved et Universitet.

Hva er det viktigste du har lært gjennom arbeidet med avhandlingen?

At forskning er et verktøy, du må være nøye og argumentene skal bygges opp logisk. Metoden er det som skiller forskning fra andre rapporter eller formidlingsformer.

Hva skal du gjøre nå?

Nå skal jeg ta det med ro en kort stund. Ellers skriver jeg på en artikkel om utenforskap sammen med mine kollegaer Anne-Sofie og Monica. Jeg holder også på med å videreutvikle funn fra min studie knyttet til danning og utdanning, sammen med professor Bernt Hagtvet som vil ha en rolle som mentor.

 

Charlotte Sørensen etter å ha forsvart sin PhD

Charlotte Sørensen etter å ha forsvart sin PhD

Om Charlotte og avhandlingen

Charlotte har master i organisasjon og ledelse. Hennes doktorgrad er innen arbeidsvitenskap og har vært tilknyttet Karlstads Universitet.

Hovedveileder for Charlotte har vært Jan Ch. Karlsson ved Karlstads universitet og biveileder Jan Moren Høgskolen i Østfold.

Komiteen som vurderte arbeidet ble ledet av opponent Lennart Svensson.

Sørensen jobber nå som seniorforsker ved Telemarksforsking i Bø.

Avhandlingen til Charlotte finner du her.
Sørensens prosjekter og publikasjoner utført ved Telemarksforsking, finner du her.