Foto: Bildet er tatt av Esther Merbt fra Pixabay

Verdier flyttes ut av barnehagesektoren

mai 25, 2022 Kommunal økonomi og styring

De private barnehagene har hatt god lønnsomhet, og over tid har de bygget opp en stor egenkapital. Overskuddet blir sjelden tatt ut som utbytte. Det er først ved salg at egenkapitalen frigjøres. De siste par årene har det vært flere store salg av barnehageeiendommer ut av barnehagesektoren.

To nye rapporter fra Telemarksforsking dokumenterer denne utviklingen. Den første handler om lønnsomheten i sektoren og omfanget av gevinstrealisering:

Verdier tas ut gjennom salg

Barnehagesektoren har hatt relativt god lønnsomhet over flere år, men lønnsomheten er noe redusert de siste årene. Omfanget av utbytte er forholdsvis lite, fordi overskuddene i stor grad er blitt beholdt i barnehagene som egenkapital. Ved salg av barnehager eller eiendommer frigjøres denne egenkapitalen. Prosjektgruppas analyser viser at slike salg står for mesteparten av verdiuttakene fra sektoren.

Høye utgifter til lokaler og lave lønnskostnader blant de større konsernene

Når de større aktørene skiller ut lokalene i egne selskaper eller selger dem til eksterne aktører, må barnehagene betale husleie til eiendomsselskapene. Dette viser seg å gi høyere driftskostnader enn å eie lokalene selv. De store konsernene har i gjennomsnitt høyere utgifter til barnehagelokaler enn enkeltstående barnehager. Samtidig har de store konsernene derimot lavere lønnskostnader. Bemanningsnormene har økt minstenivået for årsverk per barn i barnehagene, men det er fortsatt tydelige forskjeller i lønnskostnader pr. barnehageplass. I sum er det altså større forskjeller i kostnadsstruktur enn i lønnsomhet.

I den andre rapporten analyserer vi kapitalstrukturen i sektoren og hvordan denne påvirkes av driften og eiernes disponeringer:

Salg påvirker egenkapital og gjeld

Salg av barnehager innad i sektoren gir i mange tilfeller en oppjustering av de regnskapsførte eiendomsverdiene grunnet prisstigning. Dette har økt både egenkapitalen og gjelden i sektoren. De siste par årene har trenden med oppkjøp av barnehager blitt erstattet av en trend med salg av barnehageeiendommer ut av barnehagesektoren. Dette har redusert gjeldsnivået i sektoren, men samtidig medført en annen type forpliktelse i at flere barnehager vil måtte betale husleie.

Telemarksforsking har siden 2011 levert årlige analyser av barnehagenes økonomi. Siden 2020 har Samfunnsøkonomisk Analyse AS vært samarbeidspartner. Rapportene følges opp med oppdaterte analyser våren 2023. Trond Erik Lunder er prosjektleder.

 

Rapporten om lønnsomhet i barnehagesektoren kan leses her.

Rapporten om kostnader i barnehagene kan leses her.