Foto: Wes Grant on Unsplash

Utmark i endring

juni 9, 2020Vitenskapelig arbeid Regional utvikling

Bønder, turister og utbyggere krever alle sin plass i utmarka, men møtet mellom tradisjonell bruk og nye trender skaper utfordringer. Et nytt prosjekt skal gi mer innsikt i hvordan utmarka kan forvaltes til beste for de fleste.

Bruken av den norske utmarka er i endring. I tusenvis av år har beite, skogbruk og seterdrift vært en viktig del av gårdsdrifta, men tidene endrer seg. Det blir stadig færre bønder, og både landbruket og nye brukere ser på utmarka med andre øyne. Nå møter etablert utmarksbruk konkurranse både fra en økende fritidsbruk, med hyttebygging, økt tilrettelegging og arrangementer, og fra tunge næringsinteresser knyttet til gruvedrift, utbygging av vindkraft og datalagring. Når disse interessene møtes kan det oppstå interessekonflikter som forvaltningen ikke har verktøy til å løse.

Forskningsrådsprosjektet «Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialization» (GOVOUT) skal gi innsikt i problemstillingene og forslag til løsninger. Prosjektet ledes av Ruralis, og Telemarksforsking er samarbeidspartner.

Seniorforsker Marianne Singsaas leder arbeidet ved Telemarksforsking, hun skriver: «I dette prosjektet skal vi gjennom et helhetlig blikk på utmarka undersøke a) hvordan utmarksforvaltningen kan planlegge og forvalte kumulative effekter av en rekke ulike endringer i bruken av utmarka, b) den sosiale bærekraften og tilliten til dagens utmarksforvaltning i lokalsamfunnene og c) hvordan forvaltningen best kan håndtere interessekonflikter i utmarka.»

Singsaas har jobbet med ressursforvaltning og interessekonflikter i utmark i en årrekke: «Det som er særlig interessant i dette prosjektet, er at vi ikke bare skal se på hvordan forvaltningen formelt sett er organisert, men også hvordan det fungerer i praksis. Det er ofte uformelle normer, verdier og måter å gjøre ting på, som muliggjør eller hindrer gode, helhetlige løsninger, og disse skal vi grave etter i dette prosjektet».

Prosjektet går over fire år, og forskerne skal ta utgangspunkt i tre caseområder: Indre Salten i Nordland, Fosen og Orkland i Trøndelag og Nordfjella, som ligger i fylkene Vestland og Viken. Fylkesmennene fra disse fylkene deltar i prosjektet.