Bilde: Vectorstock.com

Undersøkelse av det boligsosiale tiltaket Individuell boligplan

januar 27, 2021 Helse, utdanning og velferd

Regjeringen la nylig frem strategien: Alle trenger et trygt hjem (2021 -2024). Her vektlegges viktigheten av å rette innsatsen mot de vanskeligstilte på boligmarkedet. Resultatene fra vår omfattende undersøkelse av Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune viser at det boligsosiale tiltaket i Sandefjord langt på vei lykkes med dette.

Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har gjennom flere år hatt et boligsosialt tiltak som er kalt Individuell boligplan (IBP). Brukerne av IBP er mennesker som er vanskeligstilte på boligmarkedet på grunn av dårlig økonomi, lav inntekt og/eller helsemessige utfordringer, og som har behov for koordinerende bistand for å oppnå en trygg og god bo- og livssituasjon.

Tiltaket er spesielt på flere måter. For det første bygger det på et helhetlig kunnskapsgrunnlag om brukernes behov. Det betyr at det tilbyr både hjelp til bolig, økonomi, helse og utdanning. For det andre vektlegges brukernes egne mål og medvirkning i prosessen. For det tredje innrettes virkemidlene med tanke på å oppnå resultater for brukerne. Det betyr at en rekke tjenester trekkes inn i arbeidet med å bistå brukerne. Kjernen i tiltaket er en koordinator som bistår med to hovedoppgaver. Den ene oppgaven er knyttet til det individrettede arbeidet og innbefatter veiledning og samarbeid med brukerne av IBP. Den andre hovedoppgaven innebærer å hjelpe brukeren med å få tilgang til ulike tjenester og bistå med å koordinere disse.

Fornøyde brukere

Resultatene  i vår undersøkelse viser at brukerne av tiltaket er svært fornøyd, og mange opplever å være på god vei mot eller å ha nådd sine mål om egen bolig. Tilsvarende mener samarbeidet at tiltaket er nyttig. Det er nyttig fordi brukerne får et mer helhetlig tilbud, men også fordi de samarbeidende tjenestene opplever å bidra mer effektivt inn i sakene enn hva de ellers ville gjort. En kartlegging av brukerne viser også at 70 prosent har oppnådd målet om egen bolig, enten eie eller leie.

IBP bygger på mye av tankegodset i den nasjonale strategien Bolig for velferd 2014-2020. Der pekes det på behovet for å finne nye arbeidsmetoder innen det boligsosiale arbeidet, spesielt der bolig og øvrige tjenester må ses i sammenheng. Tilsvarende er målene og virkemidlene med IBP sammenfallende med de strategiske satsingene i Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024). Dette gjelder spesielt målet om at flere skal eie egen bolig og intensjonene i ny boligsosialt lov som skal klargjøre kommunenes ansvar i det boligsosiale arbeidet. I lovforslaget tydeliggjøres kommunenes plikt til å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Forslaget forplikter ikke kommunen til å tilby bolig, men lister opp en del konkrete forventinger til kommunens tiltaksarbeid. Disse forventingene sammenfaller langt på vei med virkemidlene i Individuell boligplan.

 

Undersøkelsen er gjennomført som et samarbeid mellom Telemarksforsking og Senter for omsorgsforskning (Sør, ved USN). Prosjektleder har vært Geir Møller, og forskerne som har bidratt er Linda Madsen og Heidi Haukelien

 

Rapporten finner du her