Trond Erik Lunder til regjeringsoppnevnt utvalg

november 11, 2020Kommunal- og velferdsforsking

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for norske kommuner. 

Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet mellom kommunene og omfordeler skatteinntekter, og i 2020 blir om lag 330 milliarder kroner fordelt til kommunene gjennom inntektssystemet. En målsetting med inntektssystemet er at alle kommuner skal settes i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester. For at systemet skal gi en treffsikker fordeling av midler, er det viktig at det blir oppdatert med jevne mellomrom.

Inntektssystemutvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal gjøre prinsipielle og faglige vurderinger av dagens inntektssystem og de ulike elementene i dette, og komme med et forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene.

Lunder har arbeidet med problemstillinger knyttet til kommunal tjenesteyting og statlig styring av kommunene ved Telemarksforsking i en årrekke og har ph.d i samfunnsøkonomi fra NTNU i 2015.

Lunder overtar plassen i utvalget etter vår nylig avdøde kollega, Lars Håkonsen.

Utvalgets medlemmer

Det er Marianne Haraldsvik som skal lede utvalget. Hun er forsker ved Senter for økonomisk forsking (SØF).  Utvalget består videre av følgende medlemmer:

  • Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Bergen.
  • Egil Kjerstad, professor II ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen og forskningsleder ved Norce (Norwegian Research Centre AS). Kvinnherad.
  • Bjørn-Atle Hansen, rådmann i Alta kommune.
  • Terje Fjellvang, økonomidirektør i Kristiansand kommune. Kristiansand.
  • Randi Dyrnes, kommunedirektør i Sunndal kommune. Smøla.
  • Sigmund Engdal, spesialrådgiver i kommuneøkonomi i KS. Kongsvinger.
  • Knut Moum, pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Oslo.
  • Grete Lilleschulstad, underdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oslo.
  • Trond Erik Lunder, Seniorforsker ved Telemarksforsking

 

Utvalget er satt sammen av forskere med kompetanse på kommunesektoren, kommuneøkonomi og offentlig sektor, kommunerepresentanter med erfaring fra sektoren og representanter fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Utvalget skal levere sin utreding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. juni 2022.

Les mer her