Trond Erik Lunder leder ekspertutvalg

mars 11, 2022 Kommunal økonomi og styring

Seniorforsker Trond Erik Lunder er av kommunal- og distriktsdepartementet utnevnt til leder for et nytt ekspertutvalg som skal vurdere inntektssystemet for fylkeskommunene.

 

Formålet med utvalget er å sikre at inntektssystemet fortsatt er treffsikkert ved endringer i fylkesinndelingen og at innbyggere sikres likeverdige tjenester.

– Alle skal ha tilgang på gode tjenester, uavhengig av hvor de bor. Inntektssystemet er viktig for å gjøre dette mulig, siden det utjevner forskjeller mellom fylkeskommunene, sier Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister (Sp) i en pressemelding.

 

Fordeling av ressurser mellom fylkene

Ekspertutvalget består av til sammen fire forskere og fire medlemmer fra fylkeskommunene, og skal ledes av Trond Erik Lunder, samfunnsøkonom og seniorforsker ved Telemarksforsking. Han har i en årrekke jobbet med statlig finansiering og styring av kommunene. Han er også medlem av utvalget som for tiden går gjennom inntektssystemet for kommunene.

– Jeg har jobbet mye med prinsippene og beregningsmetodene som ligger til grunn for dagens inntektssystem. Telemarksforsking har også et fagmiljø som har jobbet med både de prinsipielle og praktiske sidene ved kommunefinansiering over lang tid, sier Lunder.

Ekspertutvalget for inntektssystemet til fylkeskommunene skal se på de fleste sidene ved fordeling av ressurser mellom fylkene. Fylkene får størsteparten av sine inntekter som frie midler som de selv kan disponere i tråd med lokale behov. Inntektene kommer dels fra staten som rammetilskudd og dels fra skatt. Rammetilskuddet er i utgangspunktet likt pr. innbygger, mens skatteinntektene varierer mellom fylkene. Inntektssystemet skal utjevne fylkenes økonomiske forutsetninger for å levere likeverdige tjenester, og derfor omfordeles en stor del av forskjellen i skatteinntekter.

– Fylkene er ganske ulike når det gjelder alderssammensetning, bosettingsmønster og behov for veier og ferjer, så like inntekter gir ikke nødvendigvis likeverdige tjenester. Systemet er derfor utformet for å flytte midler fra fylker med lavt ressursbehov til fylker med høyt ressursbehov. Om denne modellen for omfordelingen fungerer bra, er noe av det vi skal se på, forklarer Lunder.

 

Skal vurdere endringer

Systemet bør oppdateres med jevne mellomrom. I forkant av sammenslåingene i 2020, ble det laget et nytt inntektssystem for fylkeskommunene.

– Nå som det er ønske om å reversere flere av disse sammenslåingene, er det aktuelt å se på om det bør gjøres nye endringer. Vi skal levere en rapport med vårt forslag til nytt system. De grunnleggende prinsippene fra dagens system skal videreføres, så i praksis vil det handle om å vurdere hvilke endringer som bør gjøres, sier Lunder.

Utvalget skal gjøre en helhetlig vurdering av inntektssystemet for fylkeskommunene, og levere en rapport med forslag til endringer innen 1. desember 2022.

– Fylkeskommunene har ansvar for videregående skole, veier, kollektivtransport med mer, og de driver også viktig utviklingsarbeid i sine regioner. Det går totalt 80 mrd. kroner til fylkeskommunene gjennom inntektssystemet i 2022, og det er viktig at disse inntektene fordeles på en måte som gjør at vi får mest mulig igjen for pengene. Det gir en god motivasjon for det arbeidet vi skal gjøre, avslutter Lunder.

 

Utvalgsmedlemmer

  • Trond Erik Lunder, seniorforsker, Telemarksforsking (Midt-Telemark)
  • Ole Henning Nyhus, seniorforsker, Senter for økonomisk forskning / NTNU Samfunnsforskning (Trondheim)
  • Silvia Johanne Olsen, avdelingsleder, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
  • Knut Moum, pensjonist (Oslo)
  • Gunn Randi Seime, assisterende fylkeskommunedirektør, Møre og Romsdal fylkeskommune (Vestnes)
  • Grethe Hjelle, økonomidirektør, Viken fylkeskommune (Rælingen)
  • Sveinung Salater, seksjonsleder økonomi, Trøndelag fylkeskommune (Trondheim)
  • Ole Stian Søyseth, økonomisjef Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune (Vadsø)

 

Se regjeringens pressemelding her.

Her kan du lese mandatet til utvalget (pdf)