Rapporten ble tatt imot av statssekretær Ole Gustav Narud ved Kommunal- og distriktsdepartementet. Foto: Grethe Hjelle

Trond Erik har ledet inntektssystemutvalget for fylkeskommunene

januar 10, 2023

2. desember 2022 leverte ekspertutvalget sin rapport om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene til Kommunal- og distriktsdepartementet. Utvalget ble ledet av Telemarksforskings Trond Erik Lunder. Vi har intervjuet han om arbeidet.

I mars 2022 oppnevnte Kommunal- og distriktsdepartementet et ekspertutvalg for å vurdere og komme med forslag til et nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Utvalget var satt sammen av fire representanter fra fylkeskommunen og fire forskere.

Forslag til nye delkostnadsnøkler

I arbeidet har utvalget lagt særlig vekt på utgiftsutjevningen i det nye inntektssystemet som kan tre i kraft fra 2024. I rapporten foreslås det blant annet en ny delkostnadsnøkkel for kollektivtransport som ser buss og bane i sammenheng med persontrafikk med båt, og det foreslås flere nye kriterier i eksisterende delkostnadsnøkler. Vi har tatt en prat med Trond Erik om hans erfaringer som leder for utvalget.

Gratulerer med innlevert rapport!

– Tusen takk for det!

Hvordan har det vært å lede et offentlig utvalg?

– Det har først og fremst vært veldig lærerikt. Jeg har lært mye både om fylkeskommuner og om utvalgsledelse, og jeg synes begge deler har vært interessant. Da jeg ble spurt, var jeg raskt bestemt på at dette kunne jeg ikke si nei til. Inntektssystemet er jo i kjernen av det jeg har jobbet mest med.

Tidligere i 2022 var Trond Erik med i utvalget om nytt inntektssystem for kommunene. Hvordan opplevdes det å lede et utvalg sammenlignet med å være med i et utvalg?

– Jeg hadde nok vært mer i tvil om jeg ikke hadde erfaring fra å sitte i utvalget for kommunenes inntektssystem. Arbeidsmåten har vært ganske lik i de to utvalgene. Det var først mot slutten at forskjellen mellom å være medlem og leder ble veldig tydelig. Som leder følte jeg et ekstra ansvar for at vi kom i mål med et helhetlig forslag innen fristen.

Hva var det mest utfordrende med å lede et utvalg? Og hva var mest lærerikt?

– Det var knappe tidsrammer for arbeidet, så jeg hadde særlig fokus på at vi måtte komme i mål. Heldigvis hadde vi et dyktig sekretariat med stor arbeidskapasitet som bidro til at vi kom i havn. Samtidig var det bra at de øvrige utvalgsmedlemmene passet på å dra i bremsen de gangene jeg var vel ivrig på å få en avgjørelse. Diskusjonene i utvalget var lærerike. Det er sjelden jeg får mulighet til å diskutere og tenke høyt med så mange andre som er interessert i inntektssystemet.

Relevant arbeid for en samfunnsøkonom

Kan du fortelle litt om din bakgrunn?

– Jeg begynte ved Telemarksforsking i 2004 som nyutdannet samfunnsøkonom. Der ble jeg umiddelbart introdusert for kommunaløkonomi og inntektssystemet gjennom prosjekter. Etter hvert begynte jeg å jobbe med en doktorgrad tilknyttet kommuneøkonomimiljøet ved NTNU, med Lars-Erik Borge som veileder. Jeg disputerte i 2015 med en avhandling om det økonomiske forholdet mellom stat og kommuner. Utvalgsarbeidet har vært veldig relevant for å vedlikeholde og bruke den kunnskapen.

Hvordan opplevde du at rapporten har blitt tatt imot?

Arbeidet handler om omfordeling av midler, så det var forventet at de som kom dårlig ut av våre endringsforslag ville være misfornøyde. Og det er kanskje naturlig at de som kommer godt ut ikke velger å si så mye? Men det ble jo fort stille, så det blir interessant å se høringssvarene.

Rapporten er sendt på høring, slik at fylkeskommunene og andre aktører kan komme med innspill. Høringsfristen er satt til 3. mars 2023. Rapporten kan leses her