Bilde: oatawa, istock.

«Tett på» for å få ned sykefraværet

september 21, 2020 Helse, utdanning og velferd

Sykefraværet i norske kommuner er høyt, til tross for at det over tid er brukt store ressurser for å få det ned. NAV har en overordnet strategi om å fornye arbeidet med å få ned sykefraværet i kommunal sektor. Som et ledd i denne strategien, har NAV Vestfold og Telemark og flere bykommuner i fylket prøvd ut et tiltak med nye samarbeidsformer. Telemarksforsking har evaluert tiltaket med navn «Tett på».

 

Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet i norske kommuner?

I tillegg til arbeidsgiver og den enkelte sykmeldte, har både NAV-lokalkontor (den kommunale delen av NAV), NAV-Arbeidslivssenter (den statlige delen av NAV) og kommunenes HR-avdeling/personalkontor roller i arbeidet med å redusere sykefraværet. De bidrar imidlertid på ulike måter, og med ulik ekspertise. For eksempel følger veiledere ved NAVs lokalkontor opp ansatte som blir syke, mens rådgivere ved NAVs arbeidslivssentre først og fremst jobber med forebygging og veiledning overfor arbeidsplasser for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet. Det har heller ikke vært en tradisjon for et særlig systematisk samarbeid mellom de tre aktørene.

 

Hva handler «Tett på» om?

Tiltaket «Tett på» er gjennomført i kommunene Larvik, Tønsberg, Horten, Færder, Re (nå en del av nye Tønsberg) og Porsgrunn kommuner, og innebærer to helt sentrale grep.

Det første grepet var å omorganisere NAV-lokalkontor sin oppfølging av ansatte som blir sykmeldt fra dato til arbeidsplass. Normalt blir sykmeldte fordelt til en NAV-veileder etter fødselsdato. Da er det helt tilfeldig dersom den samme NAV-veilederen følger opp flere sykmeldte på samme arbeidsplass. NAV-veilederen har derfor vanligvis nokså liten kunnskap om den enkelte arbeidsplass de sykmeldte jobber ved. I «Tett på» har faste NAV-veiledere fulgt opp alle som blir sykmeldt på en og samme arbeidsplass. På den måten forholder både leder og de sykmeldte på en arbeidsplass seg til den samme personen i NAV-systemet.

Det andre grepet var å etablere egne team i hver av kommunene. I tillegg til veiledere fra NAV-lokalkontor, deltar rådgivere fra NAV-arbeidslivssenter og kommunens egen HR-avdeling/personalkontor i teamene. Istedenfor at en arbeidsplass kun får oppfølging av en NAV-veileder, skulle med andre ord ledere og sykmeldte ansatte følges opp av et tverrfaglig team.

Oppsummert skulle teamene følge opp enkeltansatte som ble syke, gi lederne ved kommunale arbeidsplasser veiledning og støtte i deres arbeid med å følge opp sykmeldte ansatte, og følge opp arbeidsplassenes arbeid med generell tilrettelegging for å inkludere flere (blant annet sykmeldte) i arbeidslivet.

Forventingene til denne teamorganiseringen var bl.a. at NAV ville bli bedre kjent med arbeidsplassene i kommunens organisasjon, og dermed ha større muligheter til å se den sykmeldtes situasjon i sammenheng med utfordringer de kjenner fra arbeidsplassen. Teamene skulle videre representere et fellesskap, der målsettingen var å kunne tilby ledere og sykmeldte ansatte en mer koordinert, helhetlig og effektiv oppfølging og støtte. Dette sammenliknet med tradisjonell oppfølging, hvor lederne ikke har tilbud om en støtte fra et slikt team – og må forholde seg til de tre aktørene mer eller mindre hver for seg.

 

Liten nedgang i sykefraværet, men fornøyde teamdeltakere og personalledere

I evalueringen har vi både sett på utviklingen i sykefravær i deltakerkommunene siden tiltaket ble etablert, og undersøkt hvordan både teammedlemmer og personalledere som har fått oppfølging av teamene opplever at «Tett på» har fungert.

Først og fremst viser sykefraværsstatistikken at det har vært en nokså liten nedgang i sykefraværet blant de ansatte i kommunene som har deltatt i «Tett på». Det varierer imidlertid fra kommune til kommune. Alt i alt er det i Tønsberg, Re og Færder kommune at de har oppnådd best resultater i form av lavere sykefravær.

Både deltakerne i teamene, og personallederne som har fått oppfølging er imidlertid fornøyd. Veilederne fra NAVs lokalkontor, rådgiverne fra NAV Arbeidslivssenter og rådgiverne fra kommunenes HR-/personalkontor opplever at de har fått til et bedre samarbeid seg imellom, og at de får til en mer koordinert og effektiv veiledning av personalledere og i enkelte sykefraværssaker.

Personallederne opplever på sin side god støtte fra teamet. Spesielt trekker de frem at teamet bidrar til å avklare hvordan enkeltsaker bør følges opp, og at de er en støtte for lederen i vanskelige saker der både årsaker til, og løsninger på et sykefravær er uklare. Lederne opplever videre at teamene bidrar med viktig kunnskap om regelverket rundt sykefraværsoppfølging, og med å foreslå gode tiltak i enkeltsaker.

Til slutt er det vårt inntrykk at teamene har lagt vekt på det vi kan kalle «tidlig innsats». Det innebærer å håndtere et fravær så tidlig som mulig når ansatte først blir syke, for derigjennom å bidra til kortest mulig sykefravær. Motsatt har teamene lagt mindre vekt på forebyggende aktiviteter, dvs. aktiviteter som er ment å hindre at sykefravær oppstår i første omgang.

Evalueringen er gjennomført av Geir Møller og Erik Magnussen.

Hele rapporten finner du her.