Velferd

Velferd

Vold og overgrep

Dette forskningstemaet omhandler utsatte grupper som er utsatt for vold og overgrep i vid forstand. Vi har en bred forståelse av begrepet vold og overgrep som innbefatter bl.a. fysisk vold, seksuell vold, omsorgssvikt og negativ sosial kontroll. Forskningen innbefatter både fenomenforståelsen av risikofaktorer, hvordan dette oppleves for de berørte og konsekvenser dette har. Samtidig innbefatter det også forskning på tiltak og virkemidler for å forebygge, avdekke og følge opp personer utsatt for vold og overgrep. Vi har bl.a. erfaring med forskning rundt opptrappingsplanen for vold og overgrep, EU prosjekt i Spania, Bulgaria og England for å utvikle læremidler for forebygging av kjærestevold blant skoleungdom, vold mot/blant jenter, voldsutøvelse i samisk kontekst m.m. I forskergruppen vår har vi kompetanse innen sosialpedagogikk, flerkulturelt barnevern og omsorgssvikt. Et teammedlem har bl.a. vært med å skrive den nasjonale veilederen Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Boligsosialt arbeid

Forskerteamet har kompetanse på boligsosialt arbeid, og har kompetanse både innen statstvitenskap og sosialt arbeid. Vi har gjennomført en case undersøkelse omboligsosialt arbeid i Sandefjord kommune. Den grunnleggende filosofien her utsatte grupper på boligmarkedet har behov for et helhetlig hjelpetilbud som innebefatter både bolig, helsehjelp, økonomisk hjelp og hjelp til arbeid eller utdanning. Sentralt innenfor dette temaet er derfor arbeidsmetoder som ivaretar det tverretatlige samarbeid i kommunen og mellom kommunen og andre tjenester.

 

Asyl- og integreringsarbeid

Dette forskningstemaet omhandler i all hovedsak statlige og kommunale virkemidler i arbeidet med asylsprosessen og integreringen bosatte innvandrergrupper. Sentrale virkemidler innenfor dette temaet er bosetting, språkopplæring, arbeidsrettede tiltak og integrering i sivilsamfunnet. Forskningstemaene spenner her fra bruk statlig styring gjennom økonomiske og juridiske virkemidler til mer inngående studier av hvordan virkemidlene utformes på lokalt nivå.