Utmarks-, areal-  og ressursforvaltning

Utmarks-, areal- og ressursforvaltning

Vi jobber for økt kunnskap knyttet til samfunns- og næringsutvikling, ressursutnyttelse, bred verdiskaping og problemstillinger knyttet til arealplanlegging, fritidsboliger, friluftsliv, naturforvaltning og bruk/vern i utmarkskommunene i Norge. Vi har levert bidrag til kunnskap, forvaltning og nasjonal politikk knyttet til utmarks- og fjellområder, bred verdiskaping og fritidsboliger. Telemarksforsking er aktiv i det nasjonale forskernettverket Fjell-forsk-nett og i tidsskrift for Utmarksforskning.