Utmarks-, areal-  og ressursforvaltning

Utmarks-, areal- og ressursforvaltning

Vi jobber for økt kunnskap knyttet til samfunns- og næringsutvikling, ressursutnyttelse, bred verdiskaping og problemstillinger knyttet til arealplanlegging, naturforvaltning og bruk/vern i utmarkskommunene i Norge. Vi har levert bidrag til kunnskap, forvaltning og nasjonal politikk knyttet til utmarks- og fjellområder, bred verdiskaping og fritidsboliger. Telemarksforsking er aktiv i det nasjonale forskernettverket Fjell-forsk-nett og i tidsskrift for Utmarksforskning.

English: We work for increased knowledge related to social and economical development, resource use, broad value creation and issues related to land use planning, nature management and use/protection in the rural municipalities of Norway. We have contributed to knowledge building, and work closely with management and national policy makers in outfield- and mountain areas, in the areas of sustainable development and recreational housing. Telemarksforsking is board member of the national Mountain Research Network and in the Journal of Outfield Research.