Statlig styring av kommunesektoren

Statlig styring av kommunesektoren

Kommunene er lokale demokratiske enheter med selvstyre, men de er også utøvere av nasjonal politikk på lokalt nivå. Departementer, direktorater og KS har et overordnet blikk på sektoren, og de har behov for kunnskap som bidrar til at den helhetlige styringen av sektoren møter både nasjonale og lokale mål. Virkemidlene skal fungere både hver for seg og sammen, og forskergruppa har både pågående og tidligere prosjekter som bidrar med slik kunnskap.

Hovedprinsippet for finansiering av kommunene er rammefinansiering gjennom inntektssystemet. De rammefinansierte midlene er frie midler som kommunene kan prioritere fritt for å løse sine oppgaver. Inntektssystemet omfordeler midler mellom kommunene for å legge til rette for at alle kommuner kan tilby likeverdige tjenester. I et prosjekt for KS har vi sett på om systemet gir kommuner med svak befolkningsutvikling tilstrekkelige midler til å opprettholde tjenestekvaliteten.

For å nå nasjonale mål om lik tilgang til tjenester, må staten noen ganger også støtte opp med både øremerkede tilskudd og juridiske virkemidler. I et prosjekt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet studerte vi tilskuddsordningen rettet mot særlig ressurskrevende brukere innen pleie og omsorg. Sammen med forskere fra forskergruppa for helse, utdanning og velferd, analyserte vi om ordningen påvirket kommunenes tjenestetilbud og skisserte mulige endringer i tilskuddsordningen.

Barnehagesektoren har gått fra å være finansiert av øremerkede tilskudd til å være rammefinansiert. Vi har fulgt barnehagesektoren over mange år, og har særlig jobbet mye med kommunenes finansiering av private barnehager. Vi har et langsiktig prosjekt for Utdanningsdirektoratet om analyser av den økonomiske utviklingen i barnehagesektoren.