Samskapende innovasjon i kommunene

Samskapende innovasjon i kommunene

Samskaping i offentlig sektor dreier seg om å involvere innbyggere, næringsliv, frivillighet, og andre lokalsamfunnsaktører i innovasjonsprosesser der alle deltar på like vilkår, med sine egne ressurser, og med lik mulighet til å påvirke både prosessen og resultatet. Telemarksforsking forsker på hvordan samskapende innovasjon tas i bruk i norske kommuner, hvilke konkrete metoder som benyttes, faktorer som kan hindre eller muliggjøre samskapingen, nivå og kvalitet på samskapingen som foregår, og effektene av den. Samskaping har på kort tid blitt noe mange norske kommuner er opptatt av, og om få år vil alle kommunene i Norge jobbe med samskapende innovasjon på en eller annen måte. Med en stadig mer presset ressurssituasjon, demografiske endringer, økende krav og forventninger til kommunale tjenester, og komplekse samfunnsutfordringer som bakteppe har både nasjonale og internasjonale myndigheter pekt på potensialet som ligger i samskapende innovasjon.