Regionreform, kommunereform, kommunestruktur og interkommunalt samarbeid

Regionreform, kommunereform, kommunestruktur og interkommunalt samarbeid

Kommunereform og kommunestruktur

Telemarksforsking har gjennom 20 år hatt kommunestruktur og interkommunalt samarbeid som et spesialområde. Temaer som inngår i kommunestrukturutredningene kan være:

 • Økonomi
 • Befolknings- og næringsutvikling
 • Tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse
 • Samfunnsutvikling
 • Demokrati
 • Innbyggerundersøkelser og -dialog
 • Prosessbistand og veiledning

Fra 1994 og fram til i dag har Telemarksforsking gjennomført et stort antall utredninger knyttet til kommunestruktur i ulike deler av landet.

Telemarksforsking har gjennom utredninger og evalueringer inngående kjennskap til alle de frivillige sammenslåingene som er gjennomført etter at frivillighetslinja ble innført i 1995 og fram til oppstart av kommunereformen. Disse frivillige sammenslåingene omfatter:

 • Våle og Ramnes (Re 2002)
 • Bodø og Skjerstad (Bodø 2005)
 • Ølen og Vindafjord (Vindafjord 2006)
 • Aure og Tustna (Aure 2006)
 • Kristiansund og Frei (Kristiansund 2008)
 • Mosvik og Inderøy (Inderøy 2012)
 • Harstad og Bjarkøy (Harstad 2013)
 • Sandefjord, Andebu og Stokke (Sandefjord 2017)

I forbindelse med gjennomføring av kommunereformen har Telemarksforskning gjennomført utredninger av ulike kommunekonstellasjoner i ulike deler av landet. I alt har ca. 80 kommuner vært involvert i disse utredningene. Instituttet har vært representert i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for kommunereformen, og har bidratt til arbeidet med utarbeidelse av veiledningsmateriell for gjennomføring av kommunesammenslåinger: "Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing?" og "Gode grep på veien til en ny kommune". Telemarksforskning kartla også, i samarbeid med Deloitte, erfaringer med sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke. Disse kommunene var først ute, og ble omtalt som frontløpere i kommunereformen.

 

Interkommunalt samarbeid

Instituttet har foretatt både regionale og nasjonale utredninger, kartlegginger og evalueringer av et bredt spekter av interkommunale samarbeidsformer. Viktige oppdragsgivere har vært KMD, KS, regionråd og kommuner. Instituttet har også foretatt utredninger av interkommunalt samarbeid i andre nordiske land. De senere årene har det vært gjennomført mange utredninger knyttet til interkommunale barnevern. En av de større utredningene på dette området omfatter en evaluering av alle interkommunale barnevern hvor kommuner i gamle Sør-Trøndelag var med. Denne evalueringen ble gjennomført på oppdrag fra Fylkesmannen. Telemarksforskning har nylig fortatt en evaluering av det interkommunale Samarbeidet i Kongsbergregionen.

 

Regionreformen

Det har vært små endringer av regionale inndelingen siden innføringen av formannskapslovene i 1838, men i forbindelse med den pågående regionreformen blir 19 fylker redusert til 11. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner var først ute i reformen, og ble et nytt fylke fra 1.1.2018. Telemarkforsking gjennomførte, i samarbeid med Deloitte, en kartlegging av denne sammenslåingsprosessen. Formålet var å hente ut erfaringer med overføringsverdi for andre fylker som skal i gang med tilsvarende prosesser.

 

Temaansvarlig

Bent Aslak Brandtzæg er temaansvarlig for forskning på kommunestruktur og interkommunalt samarbeid. Brandtzæg var medlem av ekspertutvalget som ble satt ned i forbindelse med gjennomføringen av kommunereformen, og deltok også i arbeidet med gjennomføring av en nullpunktsmåling som grunnlag for å måle effekter av reformen over tid.