Regionale analyser

Regionale analyser

Våre analyser bidrar til mer treffsikre valg av utviklingsstrategier for kommuner, regioner og fylkeskommuner.

Analysene gir et solid og omfattende kunnskapsgrunnlag for regional planlegging og utvikling. Oppdaterte analyser finnes på nettstedet regionalanalyse.no. De leveres i tre ulike rapporter for kommuner, regioner og fylker.

Analysene inneholder:

Attraktivitetsmodellen – analyse av stedlig attraktivitet

Hvor stor tiltrekningskraft har kommunen/regionen/fylket på bedrifter, besøk og bosetting, og hvorfor?

Det er flere forhold som påvirker om og hvor raskt et sted vokser. Disse kan vi dele inn i forhold stedet selv har liten mulighet til å påvirke – som vi kaller de strukturelle betingelsene til et sted, og forhold stedet selv kan gjøre noe med. Steder som har større vekst enn hva de strukturelle betingelsene skulle tilsi har skapt en tiltrekningskraft for næringsliv, besøkende og bosetting utover hva man kunne forvente – de har positiv attraktivitet.

Attraktivitetsmodellen analyserer et steds attraktivitet, hvordan denne har utviklet seg over tid og bidrar til å forklare hvorfor stedet har hatt denne utviklingen.

Scenarier for fremtidig utvikling

Hvordan vil kommunen/regionen/fylket kunne utvikle seg i årene fremover, og hvilke forhold påvirker denne utviklingen? Hva har vi muligheten til å gjøre noe med, og hva er styrt av ytre faktorer?

Med utgangspunkt i den historiske utviklingen og SSBs middelframskriving av befolkningstallet utarbeider vi ulike scenarier for arbeidsplass- og befolkningsutviklingen på stedet. På den måten definerer vi mulighetsrommet for utviklingen og gir et grunnlag for å sette realistiske målsettinger for det regionale utviklingsarbeidet. Scenarieanalysene er ypperlige som utgangspunkt for oppstart av planprosesser i kommuner og fylkeskommuner.

Næringslivsindeksen

Hvor godt går næringslivet og næringsutviklingen i kommunen/regionen/fylket?

Næringslivsindeksen gir en rangering av næringsutviklingen i alle norske kommuner. Ved å analysere flere ulike aspekt ved næringsutviklingen får vi frem nyanser i rangeringen for den enkelte kommune som gir grunnlag for vurderinger og valg av satsingsområder og strategier for næringsutviklingen i kommunen/regionen/fylket.

Bestill regional analyse

 

Priser

 

Kommune

45 000,-

Region

65 000,-

Fylkeskommune

85 000,-

Skreddersydde analyser

Pris etter avtale

 

Vi tilbyr også foredrag og workshops basert på de regionale analysene - pris etter avtale.

 

Bestill regional analyse