Organisasjons- og driftsgjennomganger i kommunesektoren

Organisasjons- og driftsgjennomganger i kommunesektoren

Vi har vært engasjert av flere kommuner for å bistå dem med organisasjons- og driftsgjennomganger, enten på enkeltsektorer eller for hele kommunen. Det er ulike årsaker til hvorfor en kommune ønsker en drifts- og organisasjonsgjennomgang. Noen ganger kan det være behov for omstillings- og effektiviseringstiltak. Andre ganger kan det være ønsker om kvalitetsforbedring og tilpasning av tjenesten eller behov for planlegging for framtiden. Vi kan tilby følgende elementer inn i en organisasjons- og driftsgjennomgang:• Demografianalyser• KOSTRA-analyse med utgangspunkt utgiftsbehov i egen kommune• Analyser av enkeltsektorer/hele kommunen • Administrativ og politisk organisering• Vurdering av inntektspotensial • Utarbeidelse av tiltaksliste• Prosessbistand og veiledning Vi kombinerer her vår kompetanse på KOSTRA, kommunal organisering og samfunnsutvikling med god praktisk innsikt i kommunplan, kommuneregnskaper og budsjett.