Lokaldemokrati og styring

Lokaldemokrati og styring

Lokaldemokrati og styring er et tema som har stått sentralt i mange prosjekter knyttet til interkommunalt samarbeid og kommunestruktur. Her har vi sett på konsekvenser for lokaldemokratiet som følge interkommunalt samarbeid og kommunestrukturendringer, men også på ulike tiltak og nærdemokratiske ordninger for å styrke lokaldemokratiet. De senere årene har vi i videre forsket på andre former for flernivå- og samstyring internt i kommunesektoren, og mellom kommunesektoren og andre aktører. Eksempelvis har vi nettopp kartlagt erfaringer med fylkeskommunenes bruk av partnerskap i arbeidet med utforming og iverksetting av regional politikk. Et annet eksempel er muligheter for politisk styring av interkommunale barnevern ut fra en samstyringsperspektiv.

For tiden gjennomføres et FoU-prosjekt på oppdrag fra KMD som ser på hva slags betydning lokalpolitikernes arbeidsvilkår har for motivasjon og rekruttering, og villighet til å stille til gjenvalg. På oppdrag fra KS ser vi nærmere på erfaringer med digitale fjernmøter i folkevalgte organer.