Kulturpolitikk, barn og unge

Kulturpolitikk, barn og unge

Kultur for barn og unge er et sentralt kompetanseområde for den kulturfaglige virksomheten ved Telemarksforsking. Vi er en viktig leverandør av utredninger og kunnskapsgrunnlag for kulturpolitikk på barne- og ungdomsfeltet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har gjennomført flere forskningsprosjekter med ulike perspektiver på barne- og ungdomskultur. Gjennom en årrekke har vi på oppdrag fra ulike offentlige aktører også gjennomført små og store evalueringer av kulturpolitiske tiltak målrettet mot barn og unge.

Forskning på kulturskole

Telemarksforsking har i samarbeid med NTNU levert et kunnskapsgrunnlag om kulturskolen. Kunnskapsgrunnlaget er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og skal benyttes i regjeringens arbeid med den kommende Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

Kulturskole har også vært tema for et tidligere oppdrag for Kulturskolerådet, der vi undersøkte kulturskolebruk blant barn med innvandrerbakgrunn.

Kunnskapsgrunnlag om barne- og ungdomskultur

På oppdrag for Kulturdepartementet har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om barne- og ungdomskultur. Dette kunnskapsgrunnlaget skal brukes i regjeringens arbeid med den samme Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. 

Lokalt kulturarbeid blant barn og unge

I tett samarbeid med Drammen kommune og det britiske selskapet Creativity, Culture and Education har vi gjennomført det treårige forskningsprosjektet Kultur for å delta. Prosjektet undersøkte kulturell deltagelse blant barn og unge i Drammen, og hvordan man kan arbeide med å påvirke disse mønstrene. Prosjektet handlet også om hvordan kommunen og forskerne kan arbeide sammen på best mulig måte for å utvikle relevant kunnskap. Prosjektet resulterte i flere publikasjoner: En prosjektrapport, en vitenskapelig artikkel  i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, og en artikkel i den nordiske antologien Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de nordiska länderna. Prosjektet var også et viktig grunnlag for boken Fritid, frihet og fellesskap, utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Evalueringer av satsingen Kunstløftet

Kulturrådets satsing Kunstløftet (2008–2015) hadde som formål å styrke kvaliteten på kunstproduksjon for og kunstformidling til barn og unge. I tillegg skulle satsingen gi kunst for barn og unge en styrket plass i offentligheten, få høyere status, bli vurdert på lik linje med kunst som ikke har barn og unge som spesifikk målgruppe, og dermed bli mer attraktivt som arbeidsområde for skapende og utøvende kunstnere. Telemarksforsking har evaluert Kunstløftet i to omganger: Evaluering av Kunstløftets første periode og Evaluering av Kunstløftets andre periode

Forskning på Den kulturelle skolesekken

Telemarksforsking har gjennomført flere utredninger og evalueringer av Den kulturelle skolesekken. De nyeste oppdragene har vært knyttet til DKS i Buskerud og organisering og kvalitet i skolekonserter i lys av regionalt ansvar. Den kulturelle skolesekken er et tema som ofte berøres i mye av vår øvrige forskning på kultur for barn og unge, se for eksempel evalueringer av Kunstløftet.

Om å forske på barn og unge

På bakgrunn av Telemarksforskings forskningserfaring på kultur for barn og unge, har vi interessert oss for problemstillinger knyttet til hvordan kunnskapsutviklingen på dette feltet skjer. Flere av våre publikasjoner omhandler denne kunnskapsutviklingen og de metodeutfordringer som dette forskningsfeltet kjennetegnes av. Artikkelen Barn om kunst i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift handler om metodeutfordringer i forskning om kunst og kultur for barn og unge. Slike metodeutfordringer kan du også lese om i en rekke av våre publikasjoner, f.eks. i kunnskapsgrunnlaget Kultur + Skole = Sant og boken Frihet, fritid og fellesskap.

Foto: Bekah Russom på Unsplash.