Kulturarv- og museumsforsking

Kulturarv- og museumsforsking

Forskning på kulturarv og museumsarbeid er ett av kjerneområdene for den kulturfaglige virksomheten ved Telemarksforsking. Vi har undersøkt museumsvirksomhet gjennom både bestilte utredninger og evalueringer og vitenskapelige analyser. Vi har også bistått museer med planarbeid og utviklingsstrategier. I tillegg til undersøkelser av museum, har vi gjort en rekke studier av kulturminner og kulturarv mer generelt.

 Museum - utredninger og evalueringer

På museumsfeltet har Telemarksforskning på oppdrag av ulike fylkeskommuner gjennomført en rekke evalueringer av museumsreformen. Vi har evaluert museumsreformen i henholdsvis Akershus, Rogaland og Buskerud. Vi har også evaluert konsolideringsprosessen ved Telemark museum og Haugalandmuseet. I dette arbeidet bruker vi ofte kombinasjoner av kvantitative og kvalitative metoder. Våre evalueringer tar utgangspunkt i utfordringer/spørsmål gitt av oppdragsgiver som belyses av et sammensatt empirisk materiale, som igjen analyseres på bakgrunn av bred kultur- og museumsfaglig kunnskap. For tiden gjør vi en utredning av museenes samfunnsrolle på oppdrag fra Kulturdepartementet. Den skal danne grunnlag for en kommende stortingsmelding om museene.

 Utviklingsanalyser

De siste årene har vi også bistått museer og kulturminneorganisasjoner i fornying og utvikling. Vi har bistått museene i Møre og Romsdal med å lage en strategi for forskning og jobber med Verdensarvsenteret ved Norsk industriarbeidermuseum om hvordan de kan utvikle seg som forskningsinstitusjon. Vi har også bistått Fortidsminneforeningen i utviklingen av en museumsavdeling.

Fagfellevurderte artikler

Forskerne ved Telemarksforskning står bak en rekke vitenskapelige museums- og kulturarvsfaglige analyser. Disse handler om temaer som regionalisering, digitalisering, demokratisering og formidlingsstrategier, samt om museumspolitikk og organisering av museumsarbeid. Nedenfor er en liste over aktuelle publikasjoner på dette området.