Kulturarv- og museumsforsking

Kulturarv- og museumsforsking

Forskning på kulturarv og museumsarbeid er ett av kjerneområdene for den kulturfaglige virksomheten ved Telemarksforsking. Vi undersøker museumsvirksomhet gjennom både bestilte utredninger og evalueringer og vitenskapelige analyser. Vi bistår også museer og fylkeskommuner med planarbeid og utviklingsstrategier. I tillegg til undersøkelser av museum, gjør vi studier av kulturminner og kulturarv mer generelt.

Museumsreformen

På museumsfeltet har Telemarksforskning på oppdrag av ulike fylkeskommuner gjennomført en rekke evalueringer av museumsreformen. Vi har evaluert museumsreformen i henholdsvis Akershus, Rogaland og Buskerud. Vi har også evaluert konsolideringsprosessen ved Telemark museum og Haugalandmuseet samt gjort en sammenfattende vurdering av reformen i hele landet. I dette arbeidet har vi brukt kombinasjoner av kvantitative og kvalitative metoder. Våre evalueringer tar utgangspunkt i utfordringer/spørsmål gitt av oppdragsgiver som belyses av et sammensatt empirisk materiale, som igjen analyseres på bakgrunn av bred kultur- og museumsfaglig kunnskap. I 2020 gjorde vi en nasjonal utredning av museenes samfunnsrolle på oppdrag fra Kulturdepartementet. Denne dannet et sentralt kunnskapsgrunnlag for museumsmeldingen som ble lansert våren 2021.

 Kulturvern, kulturminnevern, kulturarv

Telemarksforsking har også kompetanse på kulturvern, kulturminnevern og kulturarv i bredere forstand.  Vi gjør evalueringen innenfor dette området, slik som evalueringer av Fortidsminneforeningens håndverksprogram og prosjektet Bygda dansar i regi av Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Vi har også evaluert det samiske håndverksinstituttet Duodjiinstithutta.

Gjennom flere ulike prosjekter, deriblant flere av de ovennevte og en nasjonal evaluering av politikken rettet mot nasjonale minoriteter i Norge, har vi opparbeidet kompetanse på samisk kulturarvsforvaltning og kulturarbeid hos de nasjonale minoritetene.

Frivillig innsats i kulturvernet

Telemarksforsking jobber fortiden med flere prosjekter som undersøker frivillighetens rolle i kulturvernet.  Gjennom bokprosjektet Frivillig kulturvern, finansiert av Kulturrådet, har vi undersøkt kjennetegn ved det frivillige kulturvernet i Norge. Det er første gang dette sakskomplekset er undersøkt på en systematisk måte. Gjennom NFR-prosjektet COASTREC skal vi de neste årene undersøke hvordan frivillige organisasjoner bruker kulturarv i forvaltningen av Oslofjorden.

 Utviklingsanalyser

De siste årene har vi også bistått museer og kulturminneorganisasjoner i fornying og utvikling. Vi har beskrevet og vurdert utviklingsstrategien innenfor kulturarv i tidligere Vestfold fylkeskommune. Vi har bistått museene i Møre og Romsdal med å lage en strategi for forskning. Vi har gjort en utredning for Verdensarvsenteret ved Norsk industriarbeidermuseum om hvordan de kan utvikle seg som forskningsinstitusjon. Vi har også bistått Fortidsminneforeningen i utviklingen av en museumsavdeling og Tusenårsstaden Gulatinget og Norsk kvernsteinsenter med å utvikle ny organisasjonsmodell. Vi har også bistått Vestfold og Telemark fylkeskommune i deres arbeid med en ny museumsstrategi.

Fagfellevurderte artikler

Forskerne ved Telemarksforskning står bak en rekke vitenskapelige museums- og kulturarvsfaglige analyser. Disse handler blant annet om temaer som regionalisering, digitalisering, demokratisering og formidlingsstrategier, samt om museumspolitikk og organisering av museumsarbeid. Nedenfor er en liste over aktuelle publikasjoner på dette området.

 

 

Aktuelle publikasjoner

Samling og utvikling