Kulturarbeidslivet

Kulturarbeidslivet

Å studere ulike sider ved kulturarbeidslivet har stått sentralt i kulturforskningsmiljøet ved Telemarksforsking i snart 30 år. Gjennom en lang rekke prosjekter har vi gjort kultursosiologiske, -økonomiske og -politiske analyser av arbeidsforholdene til kunstnere og andre yrkesgrupper i kultursektoren.

 

Kunstneres inntekter og karrierer

Telemarksforsking har gjennomført tre landsomfattende kvantitative undersøkelser av kunstneres inntekts- og arbeidsforhold på oppdrag fra nasjonale myndigheter, Kunstnerundersøkelsen 2006, Kunstnerundersøkelsen 2013 og Kunstnerundersøkelsen 2019. Som del av den siste undersøkelsen ble det også skrevet en rapport om kunstnernes inntekts- og arbeidssituasjon under korona-pandemien. Undersøkelsene omfatter et bredt spekter av kunstnere innenfor områdene scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst og design. 

Formålet med undersøkelsene har vært å gi kunnskapsgrunnlag for utformingen av norsk kultur- og kunstnerpolitikk. Undersøkelsene har også vært utgangspunkt for flere vitenskapelige artikler. Doktoravhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i arbeid, inntekt og holdninger er basert på dataene fra de to første kunstnerundersøkelsene.

I tillegg har vi gjennomført en rekke kvalitative studier av kunstneres arbeidsliv, som blant annet omhandler maktstrukturer på kunstfeltet, rekruttering til kunstneryrkene og kunstneres karrierebaner. I 2021 kom boka Fortellinger om kunstnerliv, om norske kunstneres liv og karrierer, basert på intervjuer som er gjort med rundt 20 kunstnere med 20 års mellomrom.     

 

Kreativ næring

Kunstnerne er en sentral del av den kreative næringen, men næringen omfatter også andre bransjer, som reklame, arkitektur, mote, datateknologi, TV, radio mm. Telemarksforsking har studert ulike sider ved å arbeide i kreativ næring, blant annet i det treårige forsknings- og utviklingsprosjektet Mentoring, nettverk og samlokalisering. I 2022 kom en doktoravhandling basert på dataene fra dette prosjektet

Kulturarbeidetlivet er også tema i en rekke andre prosjekter, for eksempel i prosjekter om kunst og kultur for barn og unge, scenekunst, samt internasjonal og norsk kulturpolitikk.

Aktuelle rapporter om kunstneres arbeid og inntekter: 

Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006

Kunstnerundersøkelsen 2013. Kunstnernes inntekter

Atelierundersøkelsen. Ateliersituasjonen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Mange er kalt, men få er utvalgt. Kunstnerroller i endring.

Plutselig fikk vi et filmmiljø. Evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvetilknytning til Sørnosk filmsenter. 

 

Aktuelle rapporter om kreativ næring:

Kreativ næring - lokale strategier. Hvordan legge til rette for små kulturbedrifter?

Kreativ næring i Tinn kommune. Kartlegging og analyse

Kreativ næring i Grenland. Kartlegging og analyse

Kulturmentoring. Offentlige strategier for kompetanseheveing og økt verdiskaping i kultur- og opplevelsesnæring.

Erfaring møter kreativitet. Porsgrunn kommunes arbeid med prosjektet. Mentorer for kulturbedrifter

Duodji for framtida Evaluering av Duo djeinstituhtta og veilederordningen under Duodjeinstituhtta

 

Vitenskapelige publikasjoner: 

Begrunnelser for lokal kreativ næring: Instrumentell kulturpolitikk som tilslørende begrep

Bridging, nudging and translating: facilitators of local creative industries in Norway

Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger.

Norske kunstnere og det doble likestillingsparadokset.

Trøstesløs asket eller suksessrik kunstner? Kunstneres holdninger til arbeid, penger og anerkjennelse.

Kunstner og entreprenør? Norske kunstneres holdninger til egen økonomi, entreprenørskap og kommersiell suksess. 

Why are artists getting poorer? Arout the reproduction of low income among artists. 

Stability and change - work and income contitions for Norwegian artists. 

For mange fattige kunstnere?

Sexual Harassment in the Norwegian Theatre World 

Artists in an Iron Cage? Artists’ Work in Performing Arts Institutions

Theatres as risk societies: Performing artists balancing between artistic and economic risk

Managing Autonomy: Analyzing Arts Management and Artistic Autonomy through the Theory of Justification