KOSTRA- og demografianalyser

KOSTRA- og demografianalyser

Vi utarbeider KOSTRA- og effektivitetsanalyser som illustrerer hvordan kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser.

Basert på opplegget fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) og sist oppdaterte befolkningsframskrivinger fra SSB, illustrerer vi også hvordan kommunens framtidige kostnader og utgiftsbehov vil bli påvirket.

Bare kontakt oss hvis din kommune måtte ønske en slik KOSTRA- og demografianalyse.

Audun Thorstensen er vår spesielle fagressurs på dette området.

Vi har også lansert en egen nettside (digitale kommuneøkonomi-analyser) der kommunen kan få tilgang til analyserapporten. Rapportene vil her bli oppdatert løpende etter hvert som data blir tilgjengelig.

Her er også en oversikt over sentrale KOSTRA-nøkkeltall i den enkelte kommune.

http://kostraanalyse.no/