Kompetansemekling for bedrifter

Kompetansemekling for bedrifter

Telemarksforsking hjelper bedrifter i Telemark og Buskerud som treng ny kunnskap og kompetanse for å komme vidare med eit utviklingsprosjekt. Vi koblar bedriftene med dei beste forskingsmiljøa nasjonalt og internasjonalt.

Døme på prosjekt

Tre grunneigarar på Norefjell har fått støtte til eit prosjekt som skal definere kva som ligg i framtidas bærekraftige fjellturisme på Norefjell. Forskarane skal utvikle ein testversjon av eit bærekrafts-rekneskap for (ski)turistar. Modellen skal skape grunnlag for å kunne vurdere bærekraften i reisa, både på individnivå og for ein destinasjon samla.

Kompetansemeklarane frå Telemarksforsking hjalp Ostebygda, som er eit nettverk av lokale osteprodusentar i Buskerud, til å setje i gang eit forskings- og utviklingsprosjekt om bærekraftig emballering. NOFIMA er henta inn som forskingsmiljø. Prosjektet skal utforske ulike emballasjeløysingar for småskala ost.

Transportselskapet Gaustabanen AS, som transporterar personar opp til Gaustatoppen, fekk forskarhjelp til problemstillingar knytt til vann og avløp. No står landets høgastliggande vasstoalett klart på Gaustatoppen, som har over 100.000 besøkande i året. Sjå omtale av prosjektet i Telemarksavisa.

Korleis går kompetansemekling føre seg?

Kompetansemeklarane jobbar på oppdrag frå Forskingsrådet, samt fylkeskommunen i Telemark og Buskerud. Det er gratis for bedriftene å få hjelp av ein kompetansemeklar. 

Målgruppene for kompetansemeklinga vår i Telemark og Buskerud er bedrifter frå næringane kultur, natur/landbruk, reiseliv og handel/tenesteyting.

Forskingsprosjekta skal ta utgangspunkt i dei utfordringane og behov som bedriftene har, og foregår som oftast i fire trinn.

1. Ein kompetansemeklar tek kontakt med ei bedrift  

2. Kompetansemeklar gjennomfører besøk i bedrifta for blant anna å kartlegge om bedrifta har behov for forsking     

3. Dersom eit slikt behov blir identifisert, koplast bedrifta opp mot eit forskingsmiljø som kan gjennomføre prosjektet. Mekleren skal også bidra til å finne rett finansieringsordning til prosjektet, og til å utvikle prosjektsøknaden. Meklarane skal likevel ikkje skrive sjølve søknaden.

4. FoU-prosjektet gjennomførast som eit samarbeid mellom bedrift og forskingsmiljøet  

Kompetansemekling gjennomførast både i enkeltbedrifter, som skissert ovanfor, men også på samlingar og i nettverk. Vi arrangerer møter kor bedrifter og forskarar kan diskutere idear og moglegheiter. Formålet med slike nettverksmøter er at deltakarane kan sjå moglegheiter som kan vere til nytte for fleire bedrifter.

 

Sjå meir på Forskingsrådet sine heimesider, under "verktøy og råd for ditt FoUI-prosjekt".