Kompetansemekling for bedrifter

Kompetansemekling for bedrifter

<p>Telemarksforsking hjelper bedrifter i Vestfold og Telemark fylke og Viken fylke som treng ny kunnskap og kompetanse for å komme vidare med eit utviklingsprosjekt. Vi koplar bedriftene med dei beste forskingsmiljøa nasjonalt og internasjonalt.</p> <p>Ordninga heiter kompetansemekling, og det er gratis for bedriftene å få rådgjeving frå ein kompetansemeklar. Kompetansemeklinga skal bidra til at bedriftene i større grad tek i bruk forsking og utvikling (FoU), og dette skjer heilt konkret ved at bedriftene gjennomfører eit forskings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med eitt eller fleire forskingsmiljø. Forskingsprosjekta skal ta utgangspunkt i dei utfordringane og behova som bedriftene har, men også vere til nytte og relevans for samfunnet.</p><p> Kompetansemeklarane frå Telemarksforsking arbeider primært innan reiseliv, natur-, kultur- og opplevingsnæringar. Vi møter bedrifter enkeltvis eller i grupper/nettverk, for å finne ut om dei utfordringane bedriftene står framfor kan løysast ved hjelp av forsking. I så fall hjelper meklarane til med å finne aktuelle forskingsmiljø som er best eigna til å finne svar på spørsmåla, og bidrar med å utvikle gode forskbare problemstillingar og eigna metodar. Samtidig finn dei fram til ulike forskingsprogram eller -ordningar som kan vere aktuelle som finaniseringskjelde.</p><p><br /></p><p><strong>Døme på prosjekt</strong></p> <p>Tre grunneigarar på Norefjell har fått støtte til eit prosjekt som skal definere kva som ligg i framtidas bærekraftige fjellturisme på Norefjell. Forskarane skal utvikle ein testversjon av eit bærekrafts-rekneskap for (ski)turistar. Modellen skal skape grunnlag for å kunne vurdere bærekrafta i reisa, både på individnivå og for ein destinasjon samla.</p> <p>Kompetansemeklarane frå Telemarksforsking hjalp Ostebygda, som er eit nettverk av lokale osteprodusentar i Buskerud, til å setje i gang eit forskings- og utviklingsprosjekt om bærekraftig emballering. NOFIMA er henta inn som forskingsmiljø. Prosjektet skal utforske ulike emballasjeløysingar for småskala ost.</p><p> </p> <p><strong>Vil du vite meir?</strong><br /></p> <p>Kompetansemeklarane jobbar på oppdrag frå Norges Forskingsråd, samt fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og i Viken. Les meir om å søke støtte til eit forskingsprosjekt på Forskingsrådet sine nettsider:  <strong><a href="https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Verktoy-og-rad-FoUI-prosjekt/"></a><a href="https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/Verktoy-og-rad-FoUI-prosjekt">Verktøy og råd for FoU-prosjektet ditt</a></strong></p> <p>Les om kompetansemekling i Vestfold og Telemark fylkeskommune: <strong><a href="https://www.vtfk.no/meny/tjenester/naring/forskning-utvikling-og-innovasjon/forregionvestfoldogtelemark/">FORREGION Vestfold og Telemark</a></strong></p> <p>Les om kompetansemekling i Viken: <strong><a href="https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-forskning-i-bedrifter-forregion.22614.aspx">Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)</a></strong></p>