Komparativ og internasjonal kulturpolitikkforsking

Komparativ og internasjonal kulturpolitikkforsking

Innenriks og utenriks kulturpolitikk

På samme måte som kulturpolitikk har en nasjonal, innenriks side, har den også en internasjonal, utenriks side. Internasjonal eller utenriks kulturpolitikk har stått sentralt i Telemarksforskings arbeid de siste to tiårene. Særlig gjelder det Telemarksforskings bidrag i komparative forskingsprosjekt med fokus på å synliggjøre forskjeller og likheter ved ulike vestlige lands kulturpolitikk.

Komparativ kulturpolitikkforsking

Forskingsarbeidet omfatter bl.a. Per Mangsets Kulturpolitiske modeller i Vest-Europa som ble publisert i Arnestad (red.) Kulturårboka i 1995, og Models of Cultural Policy in Western Europe og National Network for Cultural Policy, Norway, som ble publisert i van Hamersveld og van der Wielen (reds.) Cultural Research in Europe 1996, utgitt på Boekman Foundation & Circle i 1996. Mangset var videre sentral i bokutgivelsen Sport Policy. A Comparative Analysis of Stability and Change, sammen med Bergsgard, Houlihan, Nødland og Rommetvedt, utgitt på forlaget Butterworth-Heinemann-Elsevier i 2007. Han har dessuten bidratt med kapitlet La politique culturelle en Norvègei i Poirrier (red.) Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde 1945-2011, utgitt på forlaget La Documentation Française, i 2011. Med tanke på nordisk kulturpolitikk kan særlig Mangset og Berges evaluering av det nordiske kultursamarbeidet, Nytt nordisk kultursamarbeid, fra 2011, og Mangsets bidrag Om den korporative tradisjonen i Nordisk kulturpolitikk – med særlig vekt på den svenske kulturpolitikkens historie, publisert i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift i 2015, nevnes. Sist, men ikke minst, må selvsagt Bård Kleppes Ph.D.-avhandling fra 2017, Regulating autonomy. Theatre policy and theatre management in three European countries, nevnes. Avhandlingen er en komparativ analyse av teaterpolitikk og kunstnerisk arbeid i Norge, Nederland og Storbritannia.

Kulturpolitikk som del av utenrikspolitikk

Telemarksforskings internasjonale kulturpolitikkforsking omfatter også forsking på utenriks kulturpolitikk, dvs. den kulturpolitikken som utøves som del av eller som ren utenrikspolitikk. Her finner vi forskingsbidrag som Mangsets Cultural Divisions in International Cultural Co-operation, fra 1998, Berges gjennomgang og systematisering av internasjonal virksomhet på scenekunstfeltet fra 2009, Når verden snurrer, så snurrer vi med, Hylland og Berges evaluering av evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway fra 2012, Katedral, paviljong og børs, Haugsevje og Røysengs evaluering av OCA, Office for Contemporary Art Norway, fra 2013, Exhibit / Inhibit, Haugsevjes evaluering av Sørfond - the Norwegian South Film Fund fra 2015, In a position to tell, Berges evaluering av Valdres Sommersymfonis kulturbistandsprosjekt Playing for a Future fra 2017, og ikke minst Berges Ph.D.-avhandling om det norske utenriksdepartementet og diplomatiets kulturpolitiske ansvar og rolle fra 2017, Look to Norway™ Current Norwegian foreign cultural policy.

Pågående forsking - UNCHARTED

Av pågående forsking innenfor feltet internasjonal og komparativ kulturpolitikk bør særlig UNCHARTED Understanding, capturing and fostering the societal value of culture nevnes. Dette prosjektet er en del av EUs rammeprogram Horizon 2020: TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe, og omfatter samarbeid mellom ni partnere: Telemark Research Institute, ELTE, University of Coimbra, University of Bologna, CNRS, University of Porto, Goldsmiths, University of London, University Paris 8, med Universitat de Barcelona og Arturo Rodríguez Morató som lead partner og prosjektleder. Intern prosjektleder i Telemarksforsking er Ole Marius Hylland.