Interkommunalt samarbeid og kommunestruktur

Interkommunalt samarbeid og kommunestruktur

Telemarksforsking har gjennomført både regionale og nasjonale utredninger, kartlegginger og evalueringer av et bredt spekter av interkommunale samarbeidsformer. Viktige oppdragsgivere har vært KMD, KS, regionråd og kommuner.

Erfaringer med bruk av interkommunalt samarbeid har også vært et sentralt tema i utredninger av kommunes arbeid med innovasjon og digitalisering, samt i en relativt fersk utredning om hvordan små kommuner fyller sine roller innenfor generalistkommunesystemet.

Instituttet har gjennomført et stort antall utredninger knyttet til kommunestruktur i ulike deler av landet. I forbindelse med kommunereformen har Telemarksforsking utredet fordeler og ulemper med ulike kommunekonstellasjoner, og hvor i alt ca. 80 kommuner var involvert. Instituttet har videre vært representert i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for kommunereformen, og har bidratt til arbeidet med utarbeidelse av veiledningsmateriell for gjennomføring av kommunesammenslåinger. Forsknings- og utredningsprosjektene knyttet til interkommunalt samarbeid og kommestruktur dekker kommunenes ulike roller som samfunnsutviklere, tjenesteprodusenter, forvaltere og som lokaldemokratisk arena.