Innovasjon og samskaping

Innovasjon og samskaping

Telemarksforsking har gjennom mange år forsket på hvordan kommunene jobber med innovasjon og utvikling, hvilke virkemidler som benyttes og hvilke resultater man oppnår. Dette inkluderer arbeid med gevinstrealisering, spredning og implementering av innovasjoner.

Samskaping har de siste årene et tema som går igjen på kommunekonferanser og omtales i stortingsmeldinger om offentlig sektor. Samskaping i offentlig sektor dreier seg om å løse komplekse og sammensatte samfunnsutfordringer, og innebærer involvering av innbyggere, næringsliv, frivillighet, og andre lokalsamfunnsaktører i innovasjonsprosesser der alle deltar på like vilkår. Telemarksforsking forsker på hvordan samskapende innovasjon tas i bruk i norske kommuner, hvilke konkrete metoder som benyttes, faktorer som kan hindre eller muliggjøre samskapingen, nivå og kvalitet på samskapingen som foregår, og effektene av den.

Flere forskere er for tiden engasjert i et FoU-prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Gjennom dette prosjektet ønsker Stad og Nordre Follo kommuner å teste ut samskaping på en systematisk måte i praksis.

Aktuelle prosjekter