Grønn og bærekraftig kulturpolitikk

Grønn og bærekraftig kulturpolitikk

Grønn og bærekraftig kulturpolitikk

Telemarksforsking undersøker hvordan FNs bærekraftsmål og det grønne skiftet gjør seg utslag i norsk kulturpolitikk på statlig og lokalt nivå. På den ene siden undersøker vi hvilke endringer som skjer i politikkutforming og -implementering i stat, fylke og kommune, på den andre hvordan kultursektoren kan bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

 

Grønt og bærekraftig kulturliv

Telemarksforsking undersøker hvordan FNs bærekraftsmål og det grønne skiftet endrer praksisfeltet og det lokale kulturlivet. Vi kartlegger hvordan kulturinstitusjoner og enkeltutøvere forstår og forholder seg til bærekraftig og grønn omstilling, dermed får vi også innsikt i hvordan kultursektoren kan bidra til at Norge når bærekraftsmålene. 

 

En ny grønn kulturpolitisk teori

Det grønne skiftet endrer både kulturpolitikken og praksisfeltet. Det betyr at også forskningen må utvikle nye verktøy for å kunne analysere disse endringene. Telemarksforsking deltar i et internasjonalt konsortium som jobber med teoriutvikling knyttet til det grønne skiftet og kulturpolitikken. 

 

 

Aktuelle prosjekter