Forsking på barn og unge

Forsking på barn og unge

Telemarkforskning gjennomfører forskning, utviklingsarbeid og evalueringer med barn og unges oppvekstvilkår som tema.  Vi deltar dessuten i veiledning av barnehageeiere om kvalitet i barnehagen. Forskningsaktiviteten omfatter blant annet:

 • Barnehage, skole og utdanning
 • Universell, selektiv og indusert forebygging
 • Resiliensfremmende tiltak
 • Tjenester for barn og unge
 • Tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp.
 • Minoriteter og urfolk. 
 • Samiske barnehager
 • Mangfold og inkludering
 • Psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid.
 • Sosioøkonomiske forhold og fattigdom
 • Familiemangfold og moderne familieformer
 • Sosialpedagogikk/barnevern
 • Kvalitet i barnehage og skole
 • Systemrettet arbeid i PPT
 • Vold og overgrep
 • Læremiddelutviling