Forsking på barn og unge

Forsking på barn og unge

Forskning på barn og unge har et todelt formål. På den ene siden er formålet å fremskaffe kunnskap om barn og unges livsvilkår. På den andre siden er formålet å fremskaffe og anvende kunnskap om ulike typer forebyggende tiltak rettet mot den samme gruppen. Dette innbefatter både universelle tiltak og mer selektive tiltak rettet mot utsatte grupper. Forskningsaktiviteten omfatter både analyser av barn og unges livsvilkår, samt evaluering av konkrete tiltak rettet mot barn og unge. Et sentralt tema her er også hvordan ulike tjenester samhandler omkring forebygging og tidlig innsats overfor barn og unge.

 

Utdanning, barnehage og skole

Innenfor dette forskningsfeltet har forskerne kompetanse på bla. barnehagens arbeid med psykososialt miljø, samiske barnehager, barnehagens arbeid med mangfold, familiemangfold i barnehagen, moderne familieformer, sosialpedagogikk/barnevern i en barnehagekontekst og arbeid med barnehagekvalitet. Vi har dessuten arbeidet med sosialpedagogisk arbeid for å bekjempe fattigdom blant barnefamilier, frafall i videregående opplæring og desentral videregående opplæring. Et av medlemmene i forskergruppa er redaktør for den vitenskapelige antologien Teamet innehar dessuten spesialpedagogisk kompetanse, og har bidratt til den spesialpedagogiske delen av rapporten til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen. PPTs systemrettede arbeid i barnehagen, og har dessuten bidratt i antologien «Tidlig innsats i tidlig alder». I tillegg har vi bred kompetanse på veiledning av, og refleksjonsgrupper med, barnehagelærere, lærere, oppvekstavdeling o.l.