Bred verdiskaping

Bred verdiskaping har vært sentralt i en rekke prosjekter og synliggjør samspillet mellom ulike former for verdiskaping i arbeid med bærekraftig stedsutvikling. Begrepet ble utviklet gjennom følgeevalueringen av to nasjonale verdiskapingsprogrammer; «Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 2006-2010», ledet av Riksantikvaren, og «Naturarven som verdiskaper 2009-2014», ledet av Miljødirektoratet.

Bred verdiskaping synliggjør og skaper bevissthet om samspillet mellom ulike former for verdiskaping i arbeid med bærekraftig stedsutvikling: Miljømessig verdiskaping innebærer en innsats som kan styrke miljøverdiene som knyttes til natur- og kulturarven. Kulturell verdiskaping innebærer innsats som kan styrke kulturverdier, som kunnskap og bevissthet om betydningen av lokal kultur- og naturarv, særpreg, tradisjoner, historiefortelling og symboler som gir grunnlag for formidling og utvikling av en stedlig identitet, stolthet og tilhørighet. Sosial verdiskaping innebærer innsats som kan styrke sosiale verdier knyttet til natur- og kulturarven, som felles forståelse, engasjement, tillit og tilhørighet som oppstår gjennom samarbeid, samhandling, dugnad, frivillighet, fellesskap og nettverk. Økonomisk verdiskaping innebærer innsats som styrker de økonomiske verdiene, slik som lønnsomhet gjennom produksjon og salg av varer og tjenester og økt sysselsetting for lokalsamfunnet. Bred verdiskaping forutsetter et gjensidig forsterkende samspill mellom de fire formene og en forståelse av hvordan miljømessig, sosial og kulturell verdiskaping er et langsiktig arbeid som må ligge til grunn for økonomisk verdiskaping. Denne inngangen til lokalsamfunnsutvikling er spesielt anvendelig og avgjørende i områder der viktige natur- og kulturverdier står på spill.

En viktig premiss i bred verdiskaping er at det inntas et helhetsperspektiv og at man ser og drøfter problemstillingene på tvers av ulike sektorer og fagområder. Sentrale elementer i bredt verdiskapingsarbeid er bl.a. forankring for å skape og bygge forståelse, tillit og engasjement, langsiktige perspektiver, nettverksbygging og ikke minst samhandling.