Barne- og ungdomsforskning

Barne- og ungdomsforskning

Vi har gjennomført flere forskningprosjekter og evalueringer knyttet til barn og unges oppvekstsvilkår. Dette inkluderer blant annet analyser av det offentlige tjenesteapparatet rettet mot barn og unge, samt kartlegginger av unges levekår og helse.